Tysiącletnie panowanie Chrystusa

– nie ma go w 40% wszystkich pozostałych manuskryptów NT;
– nie ma go w komentarzu do Objawienia autorstwa biskupa Wiktoryna z Patawii (inaczej Wiktoryna Ptujskiego), żyjącego w III wieku;
– nawet manuskrypty, które zawierają to zdanie, nie zawsze podają je w takiej samej formie, bo w niektórych:
a) jest ono umieszczone na marginesie, a nie w głównym tekście;
b) jedne zaczynają je od „Ale”, inne od „A”;
c) późniejsze manuskrypty dodają jeszcze słowo „ponownie”
d) („Inni umarli nie ożyli ponownie”), którego brak we wcześniejszych;
– niektóre współczesne tłumaczenia Biblii podają to zdanie w nawiasie jako niepewne, np. NIV.

– nie ma go w 40% wszystkich pozostałych manuskryptów NT;
– nie ma go w komentarzu do Objawienia autorstwa biskupa Wiktoryna z Patawii (inaczej Wiktoryna Ptujskiego), żyjącego w III wieku;
– nawet manuskrypty, które zawierają to zdanie, nie zawsze podają je w takiej samej formie, bo w niektórych:
a) jest ono umieszczone na marginesie, a nie w głównym tekście;
b) jedne zaczynają je od „Ale”, inne od „A”;
c) późniejsze manuskrypty dodają jeszcze słowo „ponownie”
d) („Inni umarli nie ożyli ponownie”), którego brak we wcześniejszych;
– niektóre współczesne tłumaczenia Biblii podają to zdanie w nawiasie jako niepewne, np. NIV.

Wiele wskazuje, że pierwsze zdanie Obj. 20:5 nigdy nie było częścią natchnionej Biblii i jest dopiskiem / interpolacją. Jak zatem powinno brzmieć Obj. 20:4-6?

NIE TAK:
I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. (6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

LECZ TAK:
I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) To jest pierwsze zmartwychwstanie. (6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

Pamiętajmy, że obecne manuskrypty Biblii to któreś z kolei kopie oryginałów (jak dotąd nie mamy żadnego oryginalnego manuskryptu),
przepisywane ręcznie przez człowieka z poprzednich wersji, co tłumaczy zarówno niezamierzone pomyłki (szczególnie przy przepisywaniu liczb), jak i celowe dopiski mające na celu zmianę myśli oryginału, jak np. w 1 Jana 5:7-8, który tylko w BG wciąż zachowuje swoją trynitarską postać:

(7) Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. (8) A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są.

Wszystkie pozostałe przekłady, nawet wyznawców trójcy (np. BT), pogodziły się już z faktem, że jest to oczywiste oszustwo i zrezygnowały z jego utrwalania:

BT: (7) Trzej bowiem dają świadectwo: (8) Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.
BW: (7) Albowiem trzech jest świadków: (8) Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.

BT: (7) Trzej bowiem dają świadectwo: (8) Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.
BW: (7) Albowiem trzech jest świadków: (8) Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.

Zgodność, o której tu mowa, to zgodne świadectwo o ofierze Jezusa,
o której świadczą trzy źródła:

WODA – symbol poświęcenia się Jezusa w Jordanie, od którego zaczęła się Jego droga ofiary;

KREW – poświęcenie doprowadzone do końca i zakończone śmiercią na krzyżu;

DUCH – nauki Biblii o ofierze Jezusa
(jednym z siedmiu znaczeń słowa „duch” [pneuma] jest nauka: „Nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat” – 1 Jana 4:1).

1 thought on “Tysiącletnie panowanie Chrystusa”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *