Dlaczego modlimy się: Przyjdź Królestwo Twoje

Każdej niedzieli w tysiącach kościołów, a w pozostałe dni w swoich domach, chrześcijanie powtarzają razem i z osobna to, co jest powszechnie nazywane Modlitwą Pańską (Mateusza 6:9-13). Ogólnie mówiąc, postępują w ten sposób nie rozumiejąc tego o co rzeczywiście proszą w modlitwie. Co gorsze, wielu powtarza ją z przyzwyczajenia czy też dlatego, że inni ją powtarzają a nie dlatego, by istotnie była modlitwą z serca.

Jeden z wybitnych amerykańskich kaznodziejów pewnego razu powiedział, iż najwięcej czasu na próżne mowy upływa podczas śpiewania hymnów kościelnych i w czasie modlitwy, gdy słowa często są śpiewane rytualnie lub powtarzane bezmyślnie (Mateusza 6:7 – Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani ).

Nasz Pan Jezus nauczył nas modlić się o przyjście Królestwa. Dlaczego?

Nasz Pan Jezus nauczył nas modlić się o przyjście Królestwa. Dlaczego?

Co Jezus miał na myśli, gdy uczył Swoich uczniów modlić się: Przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi? Dlaczego uczył ich modlić się: „Przyjdź królestwo Twoje”? Bóg w Swoim Słowie pokazuje wiele chwalebnych rezultatów, jakie nastąpią w wyniku Jego odpowiedzi na tę modlitwę. Każdy z nich jest bardzo ważnym motywem, dla którego modlitwę tę powinniśmy zanosić do Boga. Spośród tych motywów przytaczamy kilka ważniejszych, podając dla każdego po jednym tekście ze Starego i Nowego Testamentu.

Modlimy się – Przyjdź królestwo Twoje:

(1) Ponieważ oczekujemy, iż nasz Odkupiciel objawi się po raz drugi, przynosząc zbawienie:

„Aczci ja wiem, iż Odkupiciel mój żyje, a iż w ostateczny dzień nad prochem stanie” (Ijob. 19:25).

„Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie … grzechów [tych – także w języku greckim] wielu, drugi raz się bez grzechu [jako ofiara za grzech] okaże tym, którzy go oczekują ku zbawieniu” (Żyd. 9:28).

(2) Ponieważ tęsknimy za wyzwoleniem z tego teraźniejszego złego świata:

„Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu twego; a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu; tego, mówię, czasu wyswobodzony będzie lud twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach” (Dan. 12:1).

„Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i [nawet] Ojca naszego” (Gal. l:4).

(3) Ponieważ pragniemy końca wszelkich wojen:

„I będzie sądził między narodami, a będzie karał wiele ludzi. I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy” (Izaj. 2:4).

„I otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich; a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy pominęły (Obj. 21:4).

(4) Ponieważ pragniemy naprawienia królestwa Izraela:

„A ty, wieżo trzody, baszto córki Syońskiej! wiedz, że aż do ciebie [Mesjasza] przyjdzie; przyjdzie mówię, pierwsze państwo, i królestwo córki Jeruzalemskiej (Mich. 4:8).

„A tak oni zszedłszy się, pytali go, mówiąc: Panie! izali w tym czasie naprawisz królestwo Izraelskie? Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy [władzy] położył” (Dz.Ap. 1:6, 7).

(5) Ponieważ pragniemy założenia na ziemi literalnego, wiecznego królestwa Bożego:

„I dał mu [Mesjaszowi, „Synowi człowieczemu”] władzę i cześć i królestwo, aby mu wszyscy ludzie, narody i języki służyli; władza jego władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo jego, które nie będzie skażone” (Dan. 7:14).

„I zatrąbił Anioł siódmy, i stały się głosy wielkie na niebie mówiące: Królestwa świata stały się Królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i królować będzie na wieki wieków” (Obj. 11:15).

(6) Ponieważ chcemy, by cała ludzkość ujrzała chwalę Boga:

„Bo się objawi chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało społem, iż usta Pańskie mówiły” (Izaj. 40:5).

„I ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże” (Łuk. 3:6).

(7) Ponieważ pragniemy, by nasienie Abrahama błogosławiło wszystkie narody ziemi:

„I błogosławione będą w nasieniu twojem wszystkie narody ziemi” (1 Mojż. 22:18).

„A upatrzywszy to Pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem opowiedziało Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody” (Gal. 3:8).

(8) Ponieważ to będzie oznaczać zakończenie wiązania szatana, zdjęcie przekleństwa Adamowego i zasłony kłamstwa oraz błędu, z pomocą której ciemiężył narody:

„I skazi na tej górze [królestwie] zasłonę, która zasłania wszystkich ludzi, i przykrycie, którem są przykryte wszystkie narody” (Izaj. 25:7).

„I uchwycił smoka, węża onego starego, który jest dyjabeł i szatan, i związał go na [te] tysiąc lat; I wrzucił go w przepaść [stan błędu, który jest bez dna, nie mający rzeczywistej podstawy], i zamknął go i zapieczętował z wierzchu nad nim, aby nie zwodził więcej narodów, ażby się wypełniło tysiąc lat; a potem musi być rozwiązany na mały czas” (Obj. 20:2, 3).

(9) Ponieważ pragniemy, by znajomość Pańska stała się powszechna na całym świecie:

„Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze [królestwie] mojej świętej; bo ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, tak jako morze wodami napełnione jest” (Izaj. 11:9).

„Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, zbawicielem naszym, Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, i ku znajomości prawdy przyszli. Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, Który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego” (1 Tym. 2:3-6).

(10) Ponieważ pragniemy, by świat także miał dzień sądu:

„Niech pląsają pola, i wszystko co jest na nich, tedy niech wykrzykają wszystkie drzewa leśne. Przed obliczem Pańskiem; boć idzie, idzie zaiste, aby sądził ziemię. Będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości, a narody w prawdzie swojej” (Ps. 96:12, 13).

„Przeto iż postanowił dzień, w który będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tem wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych” (Dz. Ap. 17:31).

(11) Ponieważ oczekujemy, że Chrystus, Głowa i Ciało, wkrótce pokona szatana:

„Nieprzyjaźń też położę między tobą i między niewiastą, i między nasieniem twojem, i między nasieniem jej: to potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę” (1 Mojż 3:15).

„A Bóg pokoju zetrze szatana pod nogi wasze w rychle” (Rzym. 16:20).

(12) Ponieważ oczekujemy nowych niebios [kontrolowanych przez Jezusa i Jego Oblubienicę w miejsca szatana i jego złych aniołów] i nowej ziemi [odrodzonej, przywróconej do życia ludzkości]:

„Albowiem oto Ja tworzę niebiosa nowe, i ziemię nową, a nie będą wspominane rzeczy pierwsze, ani wstąpią na serce” (Izaj. 65:17).

„Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka” (2 Piotra 3:13).

(13) Ponieważ nastąpi zniszczenie wszystkich niepobożnych – wszystkich, którzy po otrzymaniu jedynej całkowitej i zupełnej sposobności zbawienia okażą się niegodnymi życia wiecznego:

„Strzeże Pan wszystkich, którzy go miłują; ale wszystkich niepobożnych wytraci” (Ps. 145:20).

„Lecz bojaźliwym i niewiernym i obmierzłym i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącem ogniem i siarką: Tac jest śmierć wtóra” (Obj. 21:8).

(14) Ponieważ z radością oczekujemy czasu gdy w nowych niebiosach i na nowej ziemi poprzez całą wieczność wszyscy będą opiewać chwałę Ojca Niebieskiego i Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela:

„Odkupieni, mówię, Pańscy nawrócą się, i przyjdą na Syon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich; radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze” (Izaj. 35:10).

„A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi i pod ziemią [a zatem łącznie z tymi, którzy zasnęli w śmierci] i [nawet] w morzu, i [nawet] wszystko, co w nich jest, słyszałem mówiące: Siedzącemu na stolicy, i Barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i siła na wieki wieków” (Obj. 5:13).

Ogarnia nas podziw, gdy zastanawiamy się nad licznymi obietnicami wspaniałych błogosławieństw, które nastąpią wskutek ustanowienia na ziemi wspaniałego Królestwa Bożego. Im więcej badamy i oceniamy te kosztowne obietnice, tym większe znaczenie będzie miała dla nas modlitwa: „Przyjdź królestwo twoje”. Bóg zapewnia nas, iż przez Chrystusa udzieli odpowiedzi na ową modlitwę.

8 thoughts on “Dlaczego modlimy się: Przyjdź Królestwo Twoje”

  1. Wiele ciekawych informacji i interesująca interpretacja. Badajcie dalej, a ja rozgoszczę się na waszym blogu i zapoznam się z pozostałymi wpisami.

  2. Nie należę do żadnej organizacji kościelnej, ale wierzę w Pana Jezusa i chcę Go naśladować.
    Czytam z uwagą, ale jedno mi się nie podoba, to wizerunki Jezusa Chrystusa. Po pierwsze Jezus tak nie wyglądał; po drugie nie chcę, żeby podczas modlitwy nasuwały mi się te wizerunki – to tak jakbym modliła się do tej osoby z obrazu, czyż nie? Niestety umysł tak działa, że automatycznie przypisuje w myślach daną twarz do imienia. Ja tego unikam. Nigdy nie oglądam filmów fabularnych o Jezusie.
    Jesteśmy chrześcijaninami, więc możemy siebie nawzajem pouczać.

  3. To jak to wszystko będzie ogarnięte.Ja jak bym stwarzał ludzi to nie dał bym żadnego drzewa poznania ani życia tylko żyjcie sobie w raju na ziemi a nie wystawiać ludzi na próbę żeby cierpieli.To lepiej świat mógł nie istnieć żeby teraz ludzie myśleli jak to wszystko było na początku.Izraelici sobie to stworzyli na własną korzyść i to są księgi ich narodu.Czy my poganie ludzie z narodów dostaliśmy pisma?Nie ostaliśmy żadnych pism.Ewangelie to tylko listy spisywane przez żydów.Cała Biblia dotyczy tylko żydów a nie nas.

    1. Wiesz co ma znaczenie? Nie to że zostala napisana przez Żydów czy Grekow, a jej przekaz w nowym testamencie…jak żyć jak postępować w życiu.. W starym testamencie jest trochę straszenia Bogiem..nie za bardzo to rozumiem ale..

  4. Wiesz co ma znaczenie? Nie to że zostala napisana przez Żydów czy Grekow, a jej przekaz w nowym testamencie…jak żyć jak postępować w życiu.. W starym testamencie jest trochę straszenia Bogiem..nie za bardzo to rozumiem ale..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *