Zmartwychwstanie a wiara Żydów

PYTANIE: Jakie były wierzenia Żydów na temat zmartwychwstania?

ODPOWIEDŹ: Pisarze Starego Testamentu, będący pod natchnieniem, mocno wierzyli w zmartwychwstanie. Ijob wyraża głębokie pragnienie i mocne przekonanie, że doświadczy przebudzenia się w zmartwychwstaniu (Ijob 14:13-15; 19:25,26).

Dawid, mówiąc proroczo do Mesjasza, wyrażał ufność w to, że jego dusza wyjdzie z piekła (sheol ? stan nieświadomości w śmierci) w czasie przebudzenia się w zmartwychwstaniu (Ps. 6:10,11; por. Dz.Ap. 2:29,34). On z ufnością woła: ? … gdy się ocucę, nasycony będę obrazem obliczności twojej? (Ps. 17:15).

Izajasz manifestuje silną wiarę w zmartwychwstanie (26:19). Daniel czyni to również, mówiąc: ?A wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną? (12:2).

Najwyraźniej pisarze Biblijni wierzyli, że jedyna nadzieja na przyszłe życie tkwiła w zmartwychwstaniu ze śmierci. Nigdzie w Starym Testamencie nie znajdziemy nauki o nieśmiertelności duszy. Raczej w jasny sposób naucza ono odwrotnie. Zobacz Ps. 78:50; Ezech. 18:4; Kaz. 9:5,10. To wydaje się oczywiste, że wcześniej Żydzi nie wierzyli w nieśmiertelność ludzkiej duszy.

Encyklopedia Żydowska (t.6, s. 564, kol. 2, 565) podaje: Wiara, że dusza kontynuuje swoją egzystencję po śmierci ciała jest raczej filozoficzną lub teologiczną spekulacją, aniżeli zwykłą wiarą i najwyraźniej nie jest nigdzie stanowczo nauczana w Piśmie Świętym. … Wiara w nieśmiertelność duszy przywędrowała do Żydów w wyniku kontaktów z naukami greckimi, a szczególnie z filozofią Platona, jej głównego przedstawiciela, który doszedł do niej poprzez misteria orfickie i eleuzyńskie, z którymi mocno były zmieszane poglądy Babilończyków i Egipcjan. … Przeważająca myśl rabiniczna odnośnie świata przyszłego skłania się do zmartwychwstania świata.

Wiara w zmartwychwstanie jest wyrażona w żydowskiej liturgii, na przykład w modlitwie porannej Elohai Neshamah z Shemoneh ?Esreh, a także w usługach pogrzebowych. Majmonides zawarł to w ostatnim z 13 artykułów wiary: ?Wierzę niezachwianie, że nastąpi ożywienie ze śmierci w czasie dogodnym dla Stwórcy, błogosławione imię Jego.? Saadia również poświadcza jako fundamentalną wiarę zmartwychwstanie.

Za czasów Apostoła Pawła Faryzeusze potwierdzali swoją wiarę w zmartwychwstanie, natomiast Saduceusze twierdzili, że zmartwychwstania nie ma. Gdy Paweł nazwał siebie Faryzeuszem, wywodzącym się z tego rodu, i powiedział, że ?o nadzieję i o powstanie umarłych mnie tu dziś sądzą? wywołał rozdźwięk między Faryzeuszami i Saduceuszami w radzie żydowskiej, która go przesłuchiwała, w wyniku czego nie mogli dojść do zgody na wydanie go na śmierć (Dz.Ap. 23:6-10).

Obecnie wielu Żydów podkreśla ważność przeżycia dobrego życia w dzisiejszym świecie i nie kładzie nacisku na myśli o Mesjaszu, zmartwychwstaniu i nadchodzącym wieku. W tym względzie przypominają oni modernistów pośród rzekomych chrześcijan.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.