Wolność jeszcze nadejdzie

Obraz: Michal Dudash, „Poranek w Moretown”

Prawdopodobnie jednym z najbardziej niedostrzeganych zarysów Boskiego Planu jest doktryna o zbawieniu niewybranych. Wiele chrześcijańskich wierzeń nie dopuszcza możliwości „zbawienia” poza obecnym życiem. Lecz przegląd Pisma Świętego upewnia nas, że uwolnienie tych, którzy obecnie nie przyjmą Chrystusa jako Zbawcy i Króla – większości ludzi – jest jednym z głównych zarysów Boskiego planu zbawienia.

 
Apostoł Paweł wyjaśnia to w swym miniaturowym traktacie na temat historii stanu ludzkości, w Liście do Rzymian 8:20-22:
 
„20. Gdyż stworzenie marności jest poddane, nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddał,
21. W nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych.
22. Bo wiemy, że całe stworzenie wespół wzdycha, i wespół boleje aż dotąd.”
 
Zgodnie z Apostołem, celem tej wspaniałej nagrody dla wybranych, Kościoła, ma być błogosławienie reszty ludzkości. To jest widoczne ze związku pomiędzy wersetami 18 i 19:
 
„18. Albowiem, (bracia!) uważam, że utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne tej przyszłej chwały, która ma się w nas objawić.
19. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych.”
 
Greckie słowo przetłumaczone jako „stworzenie”, to ’ktisis’ i jest podobnie oddane w Ewangelii wg Marka 16:15 i w Liście do Kolosan 1:23. Z jego użycia tutaj widoczne jest, że odnosi się ono do ludzi, a przez rozszerzenie, do wszystkich ludzi czyli wszystkich narodów:
 
Marka 16 –
„15. I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.”
 
Kolosan 1 –
„23. bylebyście tylko trwali w wierze – ugruntowani i stateczni – a nie chwiejący się w nadziei [właściwej dla] Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem – jej sługą stałem się ja, Paweł.”
 
Z biblijnego punktu widzenia cała ludzkość jest skażona (Rzymian 8:21) – fizycznie, moralnie, umysłowo i religijnie. Bez pomocy, człowiek nie jest w stanie ustalić Boskiej Prawdy i zamiast tego zastępuje ją upadłymi filozofiami. To nie znaczy, że ludzie nie mają rozumu czy zdolności. Lecz nie mając dostępu do Boskich myśli, są zmuszeni, by starać się zrozumieć ten świat i zawiłości życia, używając swej własnej logiki i społecznych eksperymentów. Pomimo zdumiewającego postępu w różnych praktycznych i teoretycznych dziedzinach nauki, naturalna niezdolność do zrozumienia Boskich myśli (czy nawet uwierzenia, że takie istnieją), powoduje, że ludzkość jest próżna – z punktu widzenia wieczności – i sprawia to, że jej wysiłki są daremne.
 
… będąc w stanie powszechnego cierpienia, świat ludzkości wysyła niemy apel o wyzwolenie. Jedno z tłumaczeń oddaje Rzymian 8:19 w piękny sposób: „całe stworzenie w napięciu oczekuje na wspaniałe ukazanie się synów Bożych przychodzących na swą własność” („New Testament in Modern English”, J.B.Philips).
 
… Nadzieja ta zostanie zaspokojona (Rzymian 8:20-21)
 
____
Źródło: „Sztandar Biblijny”, lipiec 2004.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *