Jak nastanie pokój

Wołają: Pokój! Pokój! Ale nie ma pokoju! (Jeremiasza 6:14)

A On się obudził, zgromił wiatr i powiedział morzu: Ucisz się i uspokój! Wiatr ustał i nastała wielka cisza. (Marka 4:39)

Większość ludzi oczekuje trwałego i powszechnego pokoju między narodami, ale zawsze okazuje się on bardzo trudny do osiągnięcia. Wielu z lękiem i trwogą obserwuje ciągłe gromadzenie wielkich zapasów śmiercionośnej broni, szczególnie pocisków nuklearnych i neutronowych oraz innych bomb mogących zniszczyć całą ludzkość. To gromadzenie broni jest wypełnieniem proroctwa biblijnego:

„Ogłoście wojnę… przekujcie lemiesze wasze na miecze, a kosy wasze na oszczepy; kto słaby, niech rzecze: Mocnym ja” (Joela 3:9-10)

Na całym świecie dość powszechne jest dążenie do ograniczenia produkcji i zapasów broni nuklearnej i innej, lecz zwalczające się kraje obawiają się, że niemożliwe jest dokładne sprawdzenie wzajemnych arsenałów i niektóre z nich nadal potajemnie produkują broń. Negocjacje między potęgami światowymi mogą co prawda doprowadzić do pewnego zmniejszenia produkcji broni atomowej, ale te negocjacje nie doprowadzą na pewno do pożądanego celu – prawdziwego i trwałego pokoju między narodami.

Obecny porządek na ziemi, choć jest w nim i dobro, jest przez Biblię określony jako „teraźniejszy wiek zły”, a szatan nazwany jest „bogiem świata tego” (Galatów 1:4; Jana 14:30; 2 Koryntian 4:4).

Bóg nie jest bezsilny wobec szatana i jego złego panowania, lecz dozwolił na zło, aby osiągnąć swoje cele, ucząc wszystkich, także lud Boży, wielu cennych lekcji. Obecnie, gdy dozwolone przez Boga zło już prawie wykonało zamierzone przez Niego cele, nadszedł czas, by zniszczyć złe imperium szatana.

Już od roku 1914 Bóg zapoczątkował największy Czas Ucisku jakiego dotąd nie było (Daniela 12:1), a nim dobiegnie on końca, złe panowanie szatana skończy się. Prorok Eliasz, obrazujący prawdziwy kościół Boży, miał wizję wielkiego niszczącego wiatru, trzęsienia ziemi i ognia, co reprezentowało kościół Boży widzący wielką wojnę, rewolucję i anarchię niszczące imperium szatana i upokarzające ludzkość, która usłucha dzięki temu: „cichego i wolnego głosu” Boga obwieszczającego prawdziwy pokój (1 Królewska 19:11-12).

Patrząc w dal poza Czas Ucisku, Pismo Święte mówi proroczo:

Pójdźcie, oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił spustoszenie na ziemi; Który uśmierza wojny aż po krańce ziemi, łuk kruszy, i oręże łamie, a wozy ogniem pali, Mówiąc: ?Uspokójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg; będę wywyższony między narodami, a będę wywyższony na ziemi? (Psalm 46:10-12).

Od 1914 roku miały miejsce dwie fazy wojny światowej, wiele rewolucji i anarchia, a jeszcze więcej ich będzie w tym powszechnym Czasie Ucisku. Gdyby Bóg nie kontrolował rozwoju sytuacji, zginęliby wszyscy ludzie, lecz On zachowa część z nich dzięki interwencji Jezusa i Jego Kościoła (Mateusza 24:21-22; Sofoniasza 2:3; 3:8-9).

Według Biblii planeta Ziemia będzie wieczna (Kaznodzieja 1:4). To, co przeminie, to obecny zły porządek społeczny.

Według Biblii planeta Ziemia będzie wieczna (Kaznodzieja 1:4). To, co przeminie, to obecny zły porządek społeczny.

„Teraźniejszy zły wiek” z jego fałszywymi systemami religijnymi („niebiosami”) i porządkiem społecznym („ziemią”) ma być całkowicie zburzony w niszczącym ucisku („ogień”) w tym „dniu Pana”, i zastąpiony przez nowy system religijny Jezusa i Jego Kościoła („nowe niebiosa”) i ich nowy porządek społeczny na ziemi („nowe niebiosa i nowa ziemia, w których sprawiedliwość mieszka” – 2 Piotra 3:7-13; Izajasza 25:6-9; 35; 65:17-25; Daniela 2).

Ten sam Czas Ucisku opisany jest u Żydów 12:26-28 jako trzęsienie ziemi, które gwałtownie wstrząśnie niebiosami i ziemią, tak że wszystkie rzeczy nie oparte na prawdzie i sprawiedliwości rozlecą się, a zostaną tylko te oparte na odpowiednich podstawach – rzeczy Królestwa Bożego – i tak nad ziemią zapanuje nowy rząd, „i przyjdą do Pożądanego od wszystkich narodów” – „pragnienie wszystkich narodów się spełni”, według poprawnego tłumaczenia (Aggeusza 2:7-8; Rzymian 8:19-22).

Jezus, wielki Książę Pokoju, ustanowi na ziemi nowy rząd, do którego przyjdą ludzie wszystkich narodów i pod panowaniem którego „przekują miecze swe na lemiesze… nie podniesie naród przeciwko narodowi miecza, ani się będzie ćwiczyć do bitwy”. „Ale każdy będzie siedział pod winoroślą swoją, i pod figowym drzewem swoim, a nie będzie nikt, kto by ich przestraszył” (Izajasza 2:2-4; 9:6, 7; Psalm 22:27-29; 72; 86:9; Micheasza 4:1-4). To będzie ten prawdziwy, trwały, od dawna wyglądany, powszechny pokój!

Ostatecznie Jezus zaprowadzi pokój wśród wszystkich narodów świata, a oprócz tego przyniesie pokój każdemu, kto pokłada swą ufność w Bogu i w Nim. Jeśli ktoś chce podobać się Bogu, najpierw „wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy go szukają” (Żydów 11:6). Wszyscy musimy uznać, iż jesteśmy grzesznikami z potępionej na śmierć rasy Adamowej; musimy żałować za nasze grzechy oraz przyjąć Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, przez co uzyskamy przebaczenie grzechów i dostąpimy usprawiedliwienia z wiary (Dzieje Apostolskie 20:21); „Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem [i społeczność z Nim – 1 Jana 1:3-7] przez Pana naszego Jezusa Chrystusa; Przez którego też przystęp otrzymaliśmy wiarą ku tej łasce, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rzymian 5:1-2).

Jeśli oddamy, czyli poświęcimy swoje życie Bogu (Przypowieści 23:26; Mateusza 16:24; Rzymian 12:1), dostąpimy pokoju serca i umysłu, głębszego i pełniejszego pokoju, „pokoju Bożego, który przewyższa wszelki [ludzki] rozum, [który] będzie strzegł serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie”, chroniąc nas od lęku w zatrwożonym świecie (Izajasza 26:3-4; Jana 14:27; Filipian 4:6, 7; Kolosan 3:15).

Więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *