Upadek Królestwa Szatana

Wykład wygłoszony na spotkaniu zboru w Bydgoszczy, 16 kwietnia 2023 r.

Mówi brat Zbigniew Albin z Woli Krzysztoporskiej:

***

Temat jakim dzisiaj pragnę się podzielić z braterstwem jest tematem na czasie, Gdyż Myślę że wszyscy się z tym zgodzimy że żyjemy w specyficznych czasach, określanymi w Biblii jako czasy końca. I o ile dla świata takie określenie – czasy końca mogą powodować trwogę i strach, o tyle u nas powinny sprawiać nam radość; gdyż określenie to nie oznacza nic innego jak zakończenie obecnego złego świata, a rozpoczęcie Trzeciego Świata, które rozpoczyna się Tysiącletnim panowaniem Chrystusa na Ziemi.  Zaznajomieni z planem Bożym dobrze wiemy że od 1914 roku żyjemy w czasie tzw. “Wielkiego Ucisku”  Z proroctw biblijnych i wyjaśnień Sług Pańskich rozumiemy, że ten ucisk składa się z trzech głównych czynników, mianowicie wojen, rewolucji i anarchii, którym miały towarzyszyć głód, choroby i różnego rodzaju kataklizmy jak susze, powodzie i trzęsienia ziemi.  Obecnie mamy 2023 r. a więc czas ucisku trwa już 109 lat i jeszcze jakiś czas potrwa, nie wiemy jak długo, ale być może wielu z nas doczeka jego końca i będziemy świadkami ustanowienia widzialnej fazy Królestwa Bożego. Pamiętamy, że zarówno Br. Russell  jak i Br. Johnson spodziewali się że będzie to wszystko trwało zdecydowanie krócej, ale takie mieli wówczas zrozumienie i oczywiście mieli prawo się mylić, i nikt nie twierdzi, że byli nieomylni, szczególnie jeżeli chodzi o interpretację proroctw zapowiadających przebieg przyszłych wydarzeń.  Ale jedno jest pewne, że starali się na bieżąco wyjaśniać to, co działo się na świecie za ich życia i próbowali to odnieść do proroctw biblijnych, jako wypełniające się znaki czasu.

Zanim przejdziemy do analizy obecnych wydarzeń na świecie, musimy być świadomi, że my obecnie żyjemy jeszcze w królestwie szatana.

Obecnie omówimy sobie tzw. DRUGI  ŚWIAT, który nazwany jest w Biblii teraźniejszym wiekiem (światem) złym. Gal. 1:4 BT  który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego (teraźniejszego) złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. 

Od zakończenia potopu rozpoczął się tzw. DRUGI  ŚWIAT, który znajduje się pod kontrolą szatana i upadłych aniołów.   Szatan jest nazwany w Biblii władcą lub księciem obecnego świata a cała ludzkość zorganizowana w różnych królestwach (państwach) składających się z różnych narodów, określana jest jako KRÓLESTWA  TEGO  ŚWIATA.  Wszystkie więc królestwa (państwa) tego świata tworzą jedno wielkie KRÓLESTWO  SZATANA, który wraz z licznymi upadłymi aniołami sprawuje nad nim kontrolę, posługując się przy tym swoimi widzialnymi przedstawicielami, wcześniej to byli królowie, cesarze i różnego rodzaju władcy, którzy panowali nad narodami, o których min. wspomina nasz Pan: Mat. 20:25  PD  Jezus jednak przywołał ich i powiedział: Wiecie, że władcy narodów podporządkowują je i wielcy tyranizują je.   Oczywiście nie dziwimy się temu, że sam nasz Pan tak się o nich wyraża, gdyż w zdecydowanej większości są to przedstawiciele królestwa szatana.

W wielu miejscach sam Jezus nazywa szatana władcą (księciem) tego świata: Jan 14:30 BT  Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.

Ap. Paweł nazywa szatana również bogiem tego świata 2 Kor. 4:4 BW  W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.

Można zauważyć, że królestwo szatana ma dwie fazy, albo inaczej składa się ono z dwóch części, pierwsza to ta duchowa niewidzialna, a druga to ziemska, ludzka, widzialna. Z tych dwóch faz tą kontrolującą jest faza duchowa, którą stanowi szatan jako głowa oraz inni upadli aniołowie jako ciało.

Musimy jasno podkreślić, że ani szatan ani upadli aniołowie niewiele mogliby osiągnąć pod względem panowania nad rodziną ludzką gdyby nie mieli swych ziemskich przedstawicieli realizujących ich plany. Dlatego szatan i demony zawsze starali się znaleźć, zrekrutować na swych przedstawicieli ludzi zdolnych, którzy zwiedzeni błędem i kierowani samolubstwem, mogli być manipulowani w celu realizacji ich projektów i planów. Szatan podzielił ziemską, tą widzialną fazę swego królestwa na trzy części:    1 Rządową, 2 Religijną,   3 Własnościową (kapitałową). Musiał więc znaleźć a następnie zwieść pewne jednostki, by stały się przywódcami w tych trzech poszczególnych sferach, czyli w rządzie, religii i kapitale.  Doprowadził nawet do tego, by posiadanie i sprawowanie takiego przywództwa działało na ich samolubstwo  jako coś korzystnego, a nawet wręcz pożądanego. Dlatego sprawił, że przywództwo w tych trzech sferach przynosi wielkie korzyści tym,  którzy je sprawują – korzyści w formie władzy, wpływów, zaszczytów, przywilejów, wygód, bogactwa i luksusów.

W ten sposób przez ich zwodzenie oraz przez ich samolubstwo szatan manipuluje nimi tak, by czynili i wprowadzali w życie to, co on chce, a jednocześnie ogranicza ich w czynieniu i wprowadzaniu w życiu tego, czego on nie chce, czyniąc to coś szkodliwym i rujnującym dla nich, np. gdyby chcieli postępować sprawiedliwie, uczciwie i okazywać dobroć itp. Takich on się szybko pozbywa i usuwa z tych stanowisk.

Stosując takie metody szatan zdobył kontrolę zarówno nad panującymi jak i poddanymi.

We wszystkich trzech sekcjach swego ziemskiego królestwa, czyli rządowej, religijnej i własnościowej, szatan wprowadził zasadę tzw. “Boskiego prawa”  jako główną zasadę swego imperium, podając ją w trzech formach: jako Boskie prawo władców (królów), Boskie prawo kleru (duchowieństwa) i Boskie prawo arystokracji (kapitału). Te trzy formy doktryny Boskiego Prawa miały na celu ślepe podporządkowanie mas tym trzem grupom, jako wyniku Bożej sankcji i obowiązku, czyli jakoby pochodziły od Boga. Szatan posługując się tymi trzema fałszywymi doktrynami mógł  więc kontrolować i zniewalać rodzaj ludzki.

Przez te trzy grupy panował on nad ogromną większością ludzkości, ale co ważne, on również kontrolował te trzy klasy, dając im korzyści z prowadzenia takiej polityki, jakiej pragnął.

Dzisiaj, jak dobrze wiemy, te trzy fałszywe doktryny nie mają już zastosowania, zostały one obalone przez naszego Pana w jego drugiej obecności, a szczególnie od 1914 r. gdy rozpoczął się Wielki Ucisk, i skończyły się tzw. “Czasy Pogan”, czyli   zakończyła się dzierżawa (chrześcijaństwa) jako rządów pogan i rozpoczęła się ich eksmisja, która jak wierzymy w niedługim czasie dobiegnie końca.

Jak wygląda świat pod rządami szatana to wszyscy widzimy i wiele możemy się dowiedzieć z minionej historii.  A  oto krótkie streszczenie z E 17 s. 64,65

KRÓLESTWO  CIEMNOŚCI

Droga królestwa szatana wyznaczona jest wieloma złymi słowami i czynami. Zdecydowana większość władców, arystokracji i duchowieństwa w jego królestwie, zawsze była zepsuta i to się nie zmieniło do dzisiaj. Historia „teraźniejszego wieku złego” to pasmo niekończących  wojen, rewolucji, grabieży, morderstw, zniszczeń, okrucieństw, podbojów, ucisku, degradacji, smutków, niedoli, śmierci i prześladowań.

Królestwo szatana wypełnione jest także wielkimi sprzecznościami. Zauważmy, jak przeciwne są sobie np. jego religie, filozofie, kultury, rządy, stosunki społeczne, prawa i czyny!  Wnioskujemy z tego, że szatan dostosowuje formę rządu, religii, społeczeństwa itd. do zmieniających się  ideałów ludzi, na tyle, na ile musi.  Gdyby mógł, utrzymywałby ludzi w największej ignorancji, najgłębszym ucisku, najciemniejszych zabobonach oraz najpodlejszym otoczeniu i z najpodlejszymi charakterami. Gdy jednak ludzie nie chcą już dłużej tego tolerować, idzie on na takie ustępstwa, na jakie musi, aby utrzymać swoją władzę. To min. tłumaczy wiele przewrotów, rewolucji i przemian, jakie zachodziły i zachodzą w jego  ziemskiej części królestwa.

Gdy różne rządy, arystokracje i religie, których używał, przestają służyć jego celowi kontrolowania ludzi, tak jak on sobie życzy, to co wówczas robi? – niszczy je i to często z najwyższym okrucieństwem, i zastępuje innymi, takimi, które są bardziej odpowiednie w danej sytuacji i momencie. (koniec)

Nasz Pan Jezus Chrystus od czasu swojego powrotu w roku 1874, poprzez swoją działalność prowadzi również do rozpadu solidarności królestwa szatana, najpierw jako jedności, a od 1914 roku dokonuje niszczenia samego królestwa.   Nasz Pan podaje bowiem taką ilość demaskujących prawd, zarówno na polu religijnym jak i świeckim, że szatan i upadli aniołowie tracą nad  swymi poddanymi  kontrolę, a ich królestwo jest bliskie całkowitego załamania. Tym bardziej że od czasu powrotu naszego Pana nie ma już jedności i współpracy pomiędzy szatanem i demonami, nastąpiły pomiędzy nimi głębokie podziały i tarcia, szatan stracił kontrolę nad demonami.

W E 4  na s.120 możemy przeczytać:   (5) Pytanie: Jak powinniśmy traktować obecne związanie szatana, skoro jest on używany do niszczenia ciała Wielkiej Kompanii?

Odpowiedź: By dokładnie zrozumieć to pytanie, musimy uświadomić sobie, że wiązanie szatana jako jednostki oraz systemu szatana nie oznacza braku ich aktywności i że nie jest to akt natychmiastowy, lecz działanie stopniowe, przechodzące przez kilka etapów. Wiązanie szatana jako jednostki dotyczy upadłych aniołów i oznacza, że między rokiem 1874 i 1878 Pan udzielił upadłym aniołom tak dużej ilości prawdy, że począwszy od tego roku (1878) szatan nie mógł już kontrolować ich tak, jak czynił to wcześniej; mimo to pod innym względem nadal pozostawał on wśród nich bardzo aktywny. Podobnie wiązanie systemu szatana w odniesieniu do świata jest działaniem progresywnym, przechodzącym przez cztery etapy, w czasie których podejmuje on wielkie działania.     (koniec)

Obecny nasz Pan przejmuje królestwa tego świata jako Swe własne. Trzy filary imperium szatana: uciskające rządy, grabieżcza arystokracja i systemy fałszywych religii objawione zostały światu ludzkości, jako fałszywe i niesprawiedliwe, oparte na kłamstwie, nieprawości i oszustwie. 

Rozumiejąc ogólnie przebieg wielkiego ucisku, składającego się z trzech podstawowych czynników, czyli wojny, rewolucji i anarchii. A te trzy główne fazy, czyli wojna, rewolucja i anarchia są dominującymi fazami ucisku każda w swoim czasie i wg. tej podanej kolejności.  Ale jak można zauważyć, wszystkie one się wzajemnie ze sobą przeplatają. Na Pewno pierwsza faza ucisku jaką były 1 i 2 wojna światowa doprowadziła do ogromnych zmian. Zniesiona została forma rządów autokratycznych opartych na monarchii. Nastąpiło znaczne ograniczenie lub zniesienie tzw. arystokracji oraz znaczne ograniczenie władzy religijnej duchowieństwa. Można zauważyć, że obecnie w naszej społeczności wielu braci prowadzi dyskusje na temat tych poszczególnych faz ucisku, próbując ustalić w jakim obecnie znajdujemy się miejscu. Ja nie podejmuje się tej próby, gdyż nie czuję się na siłach. Natomiast obserwując i analizując wydarzenia ostatnich lat, uważam, że obecnie szatan dużo zmienił w swej formie sprawowania władzy i kontroli nad światem. Oczywiście są to tylko moje własne spostrzeżenia i wnioski oparte na Biblii, na literaturze paruzyjno-epifanicznej i analizie obecnych wydarzeń na świecie. 

Mat. 16:1-3 NP (1): I przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze, i kusząc, prosili go, żeby im pokazał znak z nieba. (2): A On, odpowiadając, rzekł im: Gdy nastanie wieczór, mówicie: Będzie pogoda, bo się niebo czerwieni; (3): a rano: Dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie?

Właściwie należałoby postawić pytanie, czy my dzisiaj powinniśmy próbować zrozumieć co się dzieje na świecie i jaki to ma związek z Boskim Planem Wieków?

Zobaczmy co na ten temat pisał Br. Russell.

R 2739     Jest rzeczą dobrą i właściwą mieć oczy otwarte na ważne wydarzenia w obecnym świecie i rozważać o tych rzeczach w świetle biblijnych proroctw, aby choć w przybliżeniu orientować się w tych sprawach z punktu zapatrywania Boskiego Planu Wieków i Jego obietnic dotyczących ustanowienia Królestwa Chrystusowego na ziemi…………..

To zrozumienie, nadzieje i oczekiwania Badaczy Pisma Św. mają mocne podstawy, gdyż są oparte na licznych orzeczeniach Starego jak i Nowego Testamentu, a także na widomych faktach, które – gdy są obserwowane z punktu zapatrywania biblijnych proroctw – potwierdzają prawdziwość tychże i zapowiadają rychłe załamanie się obecnego porządku rzeczy i Boską interwencję na korzyść ludzkości.  Zatem badać te rzeczy, z zainteresowaniem i wiarą dopatrywać się dalszego ich rozwoju według naszkicowanego w Piśmie Św. Boskiego planu jest rzeczą dobrą i właściwą dla każdego myślącego i wierzącego w Boga człowieka, a tym bardziej dla tych, którzy przyjęli Pismo Św. za Boskie objawienie i na nim opierają swoje wierzenia, nadzieje i postępowanie.     (koniec)

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak Br. Russell bardzo dużo pisał na temat wydarzeń czy to politycznych, społecznych, ekonomicznych itp. które działy się za jego życia. Ja dzisiaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na kwestię pozafiguralnych Nefilimów, o których już wtedy pisał Br. Russell.

R- 4797 zatytułowanym “OLBRZYMOWIE ZIEMSCY” tak interpretuje Ew. Łuk. 17:26 BW  „A jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna człowieczego”

Cyt. Rozważając oświadczenie Pana, – że jak było za dni Noego, tak będzie podczas jego przyjścia (parousia, obecności), przy końcu tego wieku, – należy zauważyć, że obecność Pana nie ma być wiadoma światu; bo zaraz po tym oświadczeniu czytamy następujące słowa Jezusa: „Albowiem jako za dni onych przed potopem, jedli i pili i żenili się i za mąż wydawali – i nie spostrzegli się – tak będzie i przyjście (parousia, obecność) Syna człowieczego”. – Mat.24:37-39.  (pominięcie małego fragmentu)

Koniec pierwszej dyspensacji a koniec obecnej są zadziwiająco do siebie podobne. Przed zakończeniem się tamtej, wyższe, nadludzkie wpływy rozeszły się po ziemi. Potęga pochodząca ze sfer anielskich wytworzyła bardzo nieprzyjazne warunki, przywodząc do nielegalnej egzystencji nową rasę, którą byli „olbrzymowie” i „mocarze” (1Moj. 6:1-4). Podobne warunki spostrzegamy i dziś. Gdziekolwiek pewna miara ducha Prawdy wstąpiła do złego i przewrotnego umysłu ludzkiego, tam często rozwinęły się złe warunki olbrzymich rozmiarów. Czy znajdziemy gdziekolwiek na całym świecie więcej intelektualnej potęgi, jaka się ujawnia w tych ludziach, którzy do pewnego stopnia mieli styczność z Duchem Bożym, z duchem prawdy? Lecz gdy duch ten wejdzie do złego serca, to i skutki okażą się złymi.

Duch ten (duch umiejętności)) wytworzył sławnych mężów, mężów o genialnym umyśle, mężów zdolnych, którzy dokonali wiele zadziwiających rzeczy. Znamienne zdobycze naszych czasów, one przeróżne wynalazki, nie byłyby możliwe gdyby nie fakt, że Duch Boży rozpływa się po ziemi szeroko. Ogólna tendencja tej kombinacji, ducha umiejętności w złym sercu spowodowała wytworzenie olbrzymów, których znamy pod nazwą Trustów, na przykład: Trust Cukrowy, Trust Węglowy, Stalowy itp. Jak olbrzymowie za dni Noego kontrolowali wszystkim, tak obecni olbrzymowie zdobywają coraz większą kontrolę nad całą sytuacją. Jak się rzecz miała wówczas, tak i obecnie ci olbrzymowie zdają się opanowywać cały świat. Jak potop zniszczył tamtych olbrzymów, tak teraz on wielki kataklizm, ucisk zburzy wszystkie te trusty i handlowe agencje, które gnębią ludzkość. Czytamy w Słowie Bożym, że one będą zupełnie zniszczone, bez żadnej nadziei ponownego powstania. – Iz. 26:13,14  UBG   13 PANIE, nasz Boże, panowali nad nami inni panowie niż ty, ale my, ufając tylko tobie, wspominamy twoje imię.

14  Umarli oni i nie ożyją, są martwi i nie powstaną, ponieważ nawiedziłeś ich i wytępiłeś, i zgładziłeś wszelką pamięć o nich. ( koniec)   W.T. 1911 – 108.

Br. Johnson w E 17 s.417 omawiając Obj. 20:4 tak to przedstawia: „I widziałem trony  [wielkie władze narodowe, organizacje polityczne, instytucje finansowe (np. korporacje, trusty, fuzje), stowarzyszenia religijne itp., które uciskają i wykorzystują ludzkość. Szatan udzielił im władzy i używa ich do propagowania w obecnym złym świecie swych celów. Natychmiast odrzuca wszelkie z nich, których nie może już dłużej używać], a usiedli na nich [władcy polityczni, finansowi i kościelni], i wydano na nich wyrok [greckie krima – wyrok, jaki został na nich wydany: mieli być zdjęci i obaleni przez naszego Pana, by nigdy więcej nie powstać]; (koniec) = Izaj. 26:13,14

Wygląda na to, że po 1914 roku  Szatan zorientował się, że nie da się już dalej rządzić światem przy pomocy tych trzech fałszywych doktryn wspierających trzy sfery:  rządową, religijną i kapitałową, czyli królów, kler i arystokrację, zmienił więc metody swego postępowania, wprowadzając na władców ziemskiej części swego królestwa antytypicznych  olbrzymów, czyli mega bogatych ludzi, tzw. finansjerę, która skupiła w swych rękach kapitał, wiedzę i władzę.  W ten sposób szatan dalej próbuje utrzymać swoje panowanie. Tych pozafiguralnych nefilimów stanowią dzisiejsi właściciele międzynarodowych banków, korporacji, wielkich fundacji i różnych koncernów.  Dzisiaj możemy to nazwać „KOMPLEKSEM FINANSOWO CYFROWYM”     

Dawniej wielkie mocarstwa opierały swą potęgę głównie dzięki sile  militarnej i poprzez podboje innych narodów.  Tak było w przypadku znanych nam wielkich IMPERIÓW z historii ludzkości, jak Babilon, Medo Persja, Grecja i Cesarstwo Rzymskie.    Później nastała Era kolonializmu, gdzie świat został podzielony pomiędzy ówczesne potęgi takie jak: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Holandia, Belgia, Portugalia i inne kraje Europy zachodniej. Po dwóch wojnach światowych sytuacja uległa zmianie, na potężne mocarstwo imperialistyczne wyrosły Stany Zjednoczone, a wraz z nimi   pojawił się nowy, w pewnym sensie ukryty sposób sprawowania władzy nad światem przez szatana za pomocą wspomnianych wcześniej antytypicznych olbrzymów. Pod pozorem demokracji rozwinęli i umocnili oni swoją władzę i panowanie nad światem w sposób niezauważalny dla większości społeczeństw.    Kiedyś konkwistadorzy zabijali Indian i przejmowali ich bogactwa. Później europejskie mocarstwa zajęły Afrykę, Amerykę Południową, częściowo Azję. Dziś proceder jest podobny – z tym że tereny przejmują nie tyle państwa, co wielkie korporacje.

O tym, że korporacje miały przejmować władzę i kontrolę nad światem również pisał Br. Jolle potwierdzając i utrzymując przewidywania Br. Russella i Br. Johnsona.   Oto krótki fragment z TP Nr 285,286  z roku 1976 s.25

“Sprawozdanie roczne”

INTERESY PIENIĘŻNE DYKTUJĄ POLITYKĘ

Franklin D. Roosevelt natychmiast po swojej elekcji w listopadzie 1932 r. odleciał z Chicago do płk Edwarda. M. House do Magnolii, Stan Massa., na naradę.   Później oznajmił: „W polityce nic nie dzieje się z przypadku, a jeśli coś się zdarza, to możecie być pewni, że w taki sposób zostało zaplanowane”. Jego (Stanów Zjednoczonych) administracja i polityka były dyktowane głównie przez interesy pieniężne.

Ci sami finansiści, którzy utworzyli System Rezerwy Federalnej zorganizowali także Radę do Spraw Stosunków Zagranicznych (CFR) z wytyczonym celem ustanowienia światowego rządu. Ten potężny, niewidzialny rząd „wtajemniczonych” kontroluje spoza sceny ogólną politykę USA i innych krajów. David Rockefeller, prezes Banku Chase Manhattan, który obecnie faktycznie włada Rezerwą Federalną, jest także prezesem CFR. (Rady do Spraw Stosunków Zagranicznych)

Interesy pieniężne CFR powodowały wojny, kontrolowały środki masowego przekazu, wystawiały swoich ludzi na kandydatów obu głównych partii politycznych (oni nie mogli ryzykować straty) i tworzyli inflację oraz depresje według swojej woli.

SPOWODOWANIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO W 1929 r.

Badania Izby (Reprezentantów) nad stabilizacją siły nabywczej dolara jasno wyjawiły, że krach mający miejsce w 1929 r. został zaplanowany w tajemnicy w 1927 r. podczas obiadu Zarządu Rezerwy Federalnej i dyrektorów banków europejskich.

W dniu 6 lutego 1929 r., gdy nastąpiła starannie zaplanowana inflacja, dyrektor Banku Angielskiego Montagu Norman  (opisany jako „walutowy dyktator w skali światowej”), udał się do Waszyngtonu w celu naradzenia się z sekretarzem skarbu Andrzejem Mellonem. Natychmiast po tym Zarząd Rezerwy Federalnej zaczął podnosić stopę dyskontową, przygotowując w ten sposób zaplanowany wybuch finansowego wrzenia….(pominięcie małego fragmentu)

Zaplanowana depresja wywołała straszne cierpienia w społeczeństwie, wielu utraciło wszystko co posiadali. Ale „wtajemniczeni” korzystali podczas tego naukowo zaprojektowanego krachu. Członek Kongresu, Louis Mc Fadden, przewodniczący Komitetu do spraw bankowych i walutowych w Izbie Reprezentantów wskazał, że depresja „nie była przypadkową”. Ale, że była starannie przemyślanym zjawiskiem… Międzynarodowi bankierzy usiłowali wprowadzić stan desperacji w tym celu, aby mogli następnie wystąpić jako władcy nad nami wszystkimi” (Cytat z raportu Allena, str. 2, 3).

Pewnego razu Tomasz Jefferson ostrzegał: „Wierzę, że instytucje bankowe bardziej zagrażają naszej wolności, aniżeli stałe armie… Jeśli naród amerykański kiedykolwiek pozwoli prywatnym bankom kontrolować emisję waluty, wpierw przez inflację, później przez deflację, to banki i korporacje, które wyrastają na około, stopniowo pozbawią ludność wszelkiej własności, aż jej dzieci przebudzą się bezdomne na kontynencie, który podbili ich ojcowie”   (Z Encyklopedii Jeffersona, tom l, str. 73).6    (koniec)  – pisane w roku 1976.

Profesor Carroll Quigley (1910 -1977) był bardzo cenionym amerykańskim historykiem, który poruszał się w kręgach najwyższej elity politycznej i finansowej Stanów Zjednoczonych. Wykładał na najlepszych uniwersytetach. Między innymi na Harvardzie, w Princeton (Prinston). Był zaufanym konsultantem Departamentu Obrony i Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Przez dwadzieścia lat miał zezwolenie i badał dokumenty oraz powiązania amerykańskich oraz brytyjskich wyższych sfer.

W swoich dwóch głównych dziełach:Tajna historia anglo-amerykańskiej oligarchii” (“ANGLO-AMERICAN ESTABLISHMENT”) i “TRAGEDIA I NADZIEJA” demaskuje “zakulisową grupę wpływów”. Wyjaśnia w nich min. w jaki sposób kontrola nad cywilizowanym światem była stale zdobywana przez wojny, manipulacje ekonomiczne i polityczne szykany, przez pokolenia przywilejów i pieniędzy.  Zebrano solidne dowody na to, że członkowie tej grupy byli bezpośrednio odpowiedzialni za doprowadzenie świata do wojny w 1914 roku i celowo przedłużali tę straszliwą rzeź przez ponad 4 długie lata zbijając na niej ogromne fortuny. Niezwykle bogata i potężna zakulisowa elita już wtedy kontrolowała rządy Wielkiej Brytani i Stanów Zjednoczonych, a większość globalnego chaosu w ostatnim stuleciu powstała za ich przyczyną. Quigley zdemaskował tę bezwzględną, antydemokratyczną, totalitarną organizację. Wykazał, że ich założeniem i celem jest dążenie do globalnej kontroli. Ci potężni ludzie zamierzali zastąpić demokratycznie wybrane rządy, argumentując, że ich rządy będą rządami najlepszych bez względu na to czy ludzie tego chcą czy nie.    W nadmienionych dwóch dziełach “TRAGEDIA I NADZIEJA” i “ANGLO-AMERICAN ESTABLISHMENT” opisał historię ludzi, którzy z powodzeniem ukrywali swoją władzę i wpływy, swoje współdziałanie i wspólny cel. Osoby te oraz ich potomkowie i współpracownicy niejawnie zmierzali w kierunku utworzenia “Rządu Światowego”, który ostatecznie oni i tylko oni będą kontrolować.  Te konkretne książki Quiglea same w sobie były przedmiotem wyciszania, a “TRAGEDIA I NADZIEJA”  została zdjęta z półek księgarskich i wycofana ze sprzedaży wkrótce po jej wydaniu pomimo rosnącego zainteresowania. Quigley wierzył, że wyciszyli ją wpływowi ludzie, ponieważ ujawniała ona sprawy, o których nie chcieli żeby wiedziano.   Założyciele (planiści) Nowego Porządku Świata spotykali się w prywatnych domach i wspaniałych rezydencjach,  była to mieszanka międzynarodowych finansów, manipulacji politycznych i kontroli polityki rządowej. Opracowali oni swój plan tajnego stowarzyszenia, które miało przejąć kontrolę polityczną w Wielkiej Brytani a później w Stanach Zjednoczonych. Odnowili anglosaską więź między tymi dwoma krajami, rozszerzając swoją bazę władzy aby wciągnąć anglofilskich amerykanów do swojego bractwa. Ludzie, którzy następnie zdominują świat poprzez swoje instytucje finansowe, globalne korporacje i zależne rządy.  Należą do nich min. Rody Rothschildów, Rockefellerów, Morganów itp.    Wojny, rewolucje i inne wydarzenia ostatnich stu lat można bezpośrednio przypisać tym osobom.  W książce  “ANGLO-AMERICAN ESTABLISHMENT  Quigley doszedł do wniosku, że utajona elita rozbudowała swoją bazę władzy poprzez penetrację polityki, mediów, edukacji, bankowości i kompleksu wojskowo-przemysłowego. Politycy zawsze byli łatwym celem, ambicja, chciwość i seksualna skłonność mogą być pielęgnowane i wykorzystywane.    Ta elitarna grupa nadal dominuje min. w rządzie amerykańskim i brytyjskim. Nadal kontroluje bankowość i finanse, politykę, media, kompleks wojskowo przemysłowy, uniwersytety i najważniejsze urzędy państwowe.  Dzisiaj o zaawansowaniu realizacji planu Nowego Porządku Świata świadczą takie organizacje jak: ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, WHO  (Światowa Organizacja Zdrowia) i wiele, wiele innych. (koniec streszczenia)

Od tego czasu, gdy były ujawniane te informacje czy to przez Br. Jollego czy historyka Quigleya  upłynęło ponad 40 lat i sporo się zmieniło, świat poszedł do przodu, nastąpił ogromny postęp w technologii, weszliśmy w tzw. czwartą rewolucję przemysłową, którą zdominował internet i sztuczna inteligencja, gdzie mamy do czynienia z przenikaniem się sfer fizycznych, biologicznych i cyfrowych.

Żeby dobrze zrozumieć co się obecnie dzieje na świecie, musimy pamiętać, że szatan zbudował i zorganizował swoje królestwo na kłamstwie, i że ci którzy rządzili i dzisiaj rządzą światem, tą są jego wybrańcy, których sam Lucyfer znalazł i wykreował poprzez zwiedzenie i samolubstwo.  Skoro szatan zwodzi i oszukuje ludzi przez kłamstwo, a kłamstwo to nieprawdziwa informacja, a źródłem informacji były i są tzw. media. Dzisiaj jest to głównie telewizja i internet.  Odpowiedzmy sobie więc na pytanie, w czyim ręku są one dzisiaj. Myślę że dla wszystkich odpowiedź jest oczywista, są one w posiadaniu wielkich korporacji, czyli dzisiejszych nefilimów. Postawmy sobie następne pytanie: Jakich więc należałoby się po nich spodziewać informacji, prawdziwych, czy fałszywych? Czy ludzie będący sługami szatana i sprawujący władzę w jego królestwie, będą mówić prawdę, czy kłamać, niech każdy sam odpowie sobie na to pytanie.

Oczywiście, żeby zrozumieć co się obecnie dzieje, musimy Prawdę Bożą, tą którą znamy zharmonizować z prawdą świecką, którą powinniśmy starać się rozpoznać w gąszczu ogólnej dezinformacji. Skoro jeszcze żyjemy w królestwie szatana, więc raczej nie możemy się spodziewać prawdy ani od niego samego, ani od jego sług, którzy zarządzają “mediami głównego nurtu”.    Tak jak prawda religijna była podawana przez jednostki, które nie cieszyły się popularnością i nie były uznawane przez ówczesnych władców czy to w sferze świeckiej a tym bardziej religijnej, tak i obecnie prawda świecka podawana przez odpowiednie narzędzia Pańskie, też nie będzie cieszyć się akceptacją i uznaniem przez obecnych władców  czy to w sferze finansowej, rządowej czy religijnej, gdyż jak rozumiemy,  nadal są one pod panowaniem szatana.  Ale wierzymy, że  prawda ta,  stopniowo dotrze do wystarczającej części społeczeństwa i odniesie swój skutek, ponieważ Boskim celem podawania tej prawdy jest doprowadzenie do powstania tzw. Armii Pana, czyli rewolucjonistów i anarchistów, którzy zniszczą obecny porządek szatana oparty na kłamstwie, oszustwie i korupcji.

Ludzie zorientują się i zrozumieją, że pod pretekstem rzekomo wielkich zagrożeń jak zmian klimatycznych, kryzysu energetycznego, przeludnienia ziemi, terroryzmu, pandemii  itp. odbierana jest im wolność i swobody obywatelskie, a wprowadzany wbrew ich woli totalitaryzmZauważmy ciekawą rzecz, ludzie świeccy nie znający kompletnie Boskiego Planu i związanego z nim czasu końca, w którym to współcześni nefilimowie mieli przejmować kontrolę nad całą ludzkością doprowadzając do jej zupełnego zniewolenia, ci ludzie  sami to zauważyli i dzielą się tymi spostrzeżeniami z innymi. Wielu jest takich, którzy piszą na ten temat książki, (“TECH” – Prof. Jan Białek) udzielają wielu wywiadów, starają się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i ten proces ciągle postępuje i się rozszerza.

Dzisiaj żeby panować i rządzić światem nie potrzeba już prowadzenia wielkich podbojów i wojen, można to uczynić przy pomocy szatańskiej metody, czyli kłamstwa, oszustwa, przebiegłości i podstępu, mając w swym ręku kapitał, wiedzę i władzę i wykorzystując obecne możliwości technologiczne, którymi min. są media.

Media stały się dzisiaj potężnym narzędziem manipulacji. W dzisiejszych mediach nie ma już miejsca na rzetelną informację i bezkompromisowe dążenie do prawdy.  Znany jest powszechnie cytat Josepha Goebbelsa, niemieckiego ministra propagandy, że “kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”. Za pomocą mediów można więc manipulować  opinią publiczną, ludzkimi poglądami, uczuciami i wierzeniami. Jest dzisiaj takie mądre powiedzenie, że kto kontroluje media, ten kontroluje cały świat.

My powinniśmy też wiedzieć, że szatan to jest istota przebiegła i bardzo inteligentna. On na pewno widzi i zdaje sobie sprawę z tego, że Chrystus dokonuje niszczenia jego królestwa poprzez prawdę tak religijną jak i świecką. I o ile głównym celem podawania prawdy religijnej było wybranie Kościoła i pozostałych klas Ludu Bożego, to o tyle prawda świecka zagraża jego panowaniu i kontrolowaniu świata ludzkości. Oczywiście wraz z początkiem Tysiąclecia nastąpił ogromny rozwój w każdej dziedzinie życia, również w szybkości i obiegu informacji. Dzisiaj informacja błyskawicznie dociera do miliardów ludzi żyjących na całym świecie. Jest to zasługą wynalezienia radia, telewizji, a szczególnie internetu. Szatan dobrze wie, że jeżeli udałoby mu się w pełni kontrolować te źródła informacji to nadal może zwodzić i kontrolować prawie całą ludzkość. Ale o ile media masoweradio i telewizja są łatwiejsza w kontrolowaniu, to internet (media społecznościowe) już takim nie jest.  Dzięki internetowi na różnych serwisach (portalach) społecznościowych jak Youtube, Facebook Messenger, Instagram, Twitter itp.  Dzisiaj każdy może docierać do różnych informacji i przekazywać je dalej. Każdy również sam może zamieszczać własne informacje i dzielić się z innymi.  Ale już nie każdy ma dostęp do mediów mainstreamowych, czyli tych głównego nurtu, a są nimi przede wszystkim kanały informacyjne telewizji i radia. Poza tym zauważmy jaka obecnie jest w nich silna   cenzura, oraz stosowanie lęku i strachu, jako skutecznej metody rządzenia.   Pierwszym ryzykiem jakie łączy się z oglądaniem telewizji jest indoktrynacja ( Indoktrynacja (łac. doctrina ‘nauka’) – świadomy i systematyczny proces, którego celem jest wpojenie człowiekowi określonych ideologii i doktryn[1], zwłaszcza politycznych lub społecznych, to proces korzystający z propagandy, stosowanej przez środki masowego przekazu, oraz system oświaty szkolnej i pozaszkolnej).

W świecie, w którym żyjemy, bardzo ważną rzeczą jest krytyczne myślenie. I chyba wszyscy się zgodzimy z tym, że informację powinno się zdobywać z różnych źródeł aby móc ją porównać, skonfrontować, poddać analizie i na koniec wyciągnąć właściwe wnioski.  Dla nas dobrym przykładem może być dochodzenia do prawdy religijnej, gdzie bardzo ważną rzeczą jest myślenie samodzielne, gdzie właściwą rzeczą jest zadawanie pytań itd

Pamiętajmy że główną bronią szatana jest kłamstwo, a główną bronią Chrystusa jest prawda.  Przypominamy sobie co nasz Pan powiedział o szatanie: Jana 8:44 PL  Waszym ojcem jest diabeł i to jego żądze chcecie zaspokajać. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa.   Dlatego ci, którzy świadomie lub nieświadomie stoją po stronie szatana,  i propagują kłamstwo, nigdy nie będą chcieli otwartych debat, wymiany argumentów, bo wiedzą, że prawda obnażyła by ich kłamstwa, tak było dawniej i tak jest dzisiaj.

KONIEC cz.1

UPADEK  KRÓLESTWA  SZATANA – CZĘŚĆ 2

Wydarzenia obecnych czasów.

Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym ciągle mamy do czynienia z różnymi zagrożeniami i kryzysami jak chociażby ostatnia pandemia, kryzys ekonomiczny, energetyczny, gospodarczy, a szczególnie dzisiaj  dużo mówi się o kryzysie klimatycznym wynikającym z ocieplania się klimatu na ziemi i o wielkich zagrożeniach z tym związanych.  Jako główną przyczynę tych zmian podaje się wpływ człowieka poprzez min. emisję CO2 do atmosfery i innych gazów cieplarnianych jak metan.  W mediach publicznych ciągle straszy się ludzi, że jak nic z tym nie zrobimy, to w niedługim czasie życie na Ziemi stanie się niemożliwe.   Ale czy to jest prawda? oto jest pytanie.

Ostatnio 1200 naukowców podpisało list otwarty, żeby powiedzieć, że nie ma żadnego zagrożenia klimatycznego.  Kogo więc mamy słuchać, gdzie jest prawda?   Ja dla przykładu odczytam krótki fragment z dwumiesięcznika “Zielona Planeta” w którym w 2021 r. ukazał się artykuł Prof. Piotra Wolańskiego “KLIMAT A CZŁOWIEK”

Prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. tak napisał:  (kilka cytatów)

Klimat na Ziemi kształtują trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: są to obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza”.

Podstawowym źródłem ciepła na ziemi jest energia dostarczana przez Słońce. To ciepło przekazywane przez Słońce w postaci promieniowania jest absorbowane przez lądy, powierzchnie wód i atmosferę. Część docierającej do Ziemi energii słonecznej jest odbijana przez lądy, wodę i chmury i emitowana do przestrzeni kosmicznej. Część absorbowanej energii powoduje nagrzewanie powierzchni lądów i oceanów oraz powoduje odparowanie wody z powierzchni oceanów,               lądowych zbiorników wodnych, rzek czy wilgotnej powierzchni.

Energia słoneczna absorbowana w atmosferze podnosi jej temperaturę i wymusza obieg wody i krążenie powietrza, innymi słowy jest źródłem wiatrów i opadów deszczu, śniegu itp..  Nagrzane lądy i oceany emitują promieniowanie cieplne w zakresie podczerwonym, którego część opuszcza naszą planetę w otaczającą nas przestrzeń kosmiczną, natomiast część jest pochłaniana przez gazy cieplarniane i częściowo emitowane w kosmos a częściowo z powrotem do powierzchni ziemi. Zjawisko to zwane jest efektem cieplarnianym i dzięki niemu średnia temperatura na naszej planecie wynosi około 15 st. C.   Gdyby nie było efektu cieplarnianego temperatura na ziemi byłaby o około 18 st. C niższa.

Efekt cieplarniany

Jak już wspomniałem wcześniej głównym gazem cieplarnianym w atmosferze jest para wodna, natomiast według realnych ocen dwutlenek węgla odpowiada, według różnych ocen, za 1-30% efektu cieplarnianego. Trzeba też dodać, że 95% dwutlenku węgla zawartego w atmosferze pochodzi z emisji naturalnych (głównie z wydzielania z oceanów i wybuchów wulkanów), natomiast wkład człowieka do tej emisji wynosi zaledwie 5%. Udział antropogenicznej (wynikającej z działalności człowieka) emisji CO2 na efekt cieplarniany to Najwyżej około 1%, przy założeniu że para wodna ma tylko 70% udziału w efekcie cieplarnianym, natomiast przy większym udziale pary wodnej w efekcie cieplarnianym (co jest dużym prawdopodobieństwem) udział dwutlenku węgla emitowanym przez człowieka w tym efekcie będzie praktycznie pomijalny. (nieistotny)

Trzeba również przyjrzeć się wpływowi wzrostu zawartości CO2 w atmosferze na rozwój roślin na naszej planecie. Według analiz satelitarnych NASA, wykonanych w latach 1982-2015, na powierzchni Ziemi nastąpił znaczny przyrost obszarów zielonych. Wpływa to również korzystnie na wzrost zawartości tlenu w atmosferze, wytwarzanego w procesie fotosyntezy.

Kraje wysoko rozwinięte propagują tezę, że aktywność człowieka ma zasadniczy wpływ na zmiany klimatyczne, aby wymusić kupowanie ich ekologicznych technologii przez kraje rozwijające się. Jednym z takich działań jest wprowadzenie limitu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Trzeba zaznaczyć, że nawet zupełne zaprzestanie emisji CO2 do atmosfery generowanego przez działalność człowieka nie wpłynie na zmiany KLIMATU na Ziemi Pomimo tego, że największy wpływ na zmiany KLIMATU miała, ma i będzie mieć zmienna aktywność SŁOŃCA to i tak powinniśmy dbać o ochronę naszego środowiska! “          (koniec)

Pewna dziennikarka Anna Hudyka w artykule “Szczyt obłudy i hipokryzji” tak napisała (moje krótkie streszczenie)

Ze wszech stron prezentuje się nam wyniki badań o fatalnym stanie środowiska będącym powodem pogorszenia się stanu naszego zdrowia, a w wielu miejscach wzrostu śmiertelności. Tylko, że znowu ani słowa nie wspomina się o tym, że  wyniki badań zależą najczęściej od tego, kto je finansuje, odbywa się to z reguły za pośrednictwem lobbystów, czyli grupy osób reprezentujących dane środowisko, jak chociażby dzisiejsze elity finansowe świata, których zadaniem jest wywieranie wpływu na rządzących oraz opinię publiczną i działanie w interesie tego środowiska – finansowych elit.  Kto daje kasę ten wymaga. Niestety takie są prawa rynku, a czy to się komuś podoba, czy też nie, badania stanowią także jego część. Po prostu są biznesem, nawet bardzo dobrym.   Sprawa zresztą nie dotyczy wyłącznie klimatu, podobnie postępuje się np. jeśli chodzi o lekarstwa i wiele nieetycznych i niemoralnych interesów. Niech mi ktoś wskaże niezależny – ale naprawdę samodzielny, nieskrępowany nikim i niczym instytut, uniwersytet, czy inną placówkę naukową nie przyjmującą dotacji od firm i osób prywatnych. Niestety, tak wygląda ten świat, gdzie nie ma nic za darmo.         (koniec)

My możemy tylko dodać, że to jeszcze jest królestwo szatana, w którym za pieniądze można wszystko załatwić, nawet wyniki badań “naukowych”

Co do nauki, często można słyszeć od innych takie uwagi, no co ty? nie wierzysz nauce, naukowcom?   No właśnie, a jak mamy odnieść się do dziedziny wiedzy jaką jest ANTROPOLOGIA?

Antropologia czyli nauka o pochodzeniu i ewolucji człowieka

EWOLUCJA CZŁOWIEKA jest dobrze udokumentowanym faktem, tak samo jak cała ewolucja biologiczna  – niezależnie od tego czy się to komuś podoba czy nie. Jest z nią tak samo, jak z grawitacją, potrzebą oddychania czy obrotami Ziemi wokół Słońca – są niezależne od naszych przekonań i widzimisię.

Czy człowiek pochodzi od małpy?
W wielkim uproszczeniu: tak. W rzeczywistości: jest to bardziej skomplikowane. Nie pochodzimy od żadnej małpy żyjącej współcześnie. Zarówno my, jak i pozostałe naczelne, mamy wspólnego przodka, co jest znaczącą różnicą. Gatunek człowiek rozumny (Homo sapiens) zaliczany jest do rzędu naczelnych i rodziny małp człekokształtnych, do których należą również goryle i szympansy, współczynnik mierzony liczbą wspólnych genów jest największy w przypadku człowieka rozumnego i szympansa wynosząc 98%.  Świadczy to o tym, że stosunkowo niedawno (w skali wieku Ziemi) my i szympansy mieliśmy wspólnych przodków. Dowodem tak bliskiego pokrewieństwa są podobieństwa między naszymi gatunkami. Z najważniejszych wymienić można zbliżoną budowę ciała, budowę białek i zachowania społeczne.

Pochodzenie człowieka
Wedle aktualnego stanu nauki pierwszy gatunek zaliczany do rodzaju Homo pojawił się około 2,6 mln lat temu w Afryce. Jeszcze starsze są Australopiteki uznawane za naszych bezpośrednich przodków, które wykształciły się ok. 4 mln lat temu. I to tyle w uproszczeniu. Rodowód człowieka jest bardzo skomplikowany.  (koniec)    

No właśnie, co jest prawdą?  kreacjonizm czy ewolucja?

O co więc chodzi z tym klimatem, czy nie ma tutaj jakiegoś podstępu, czy przypadkiem celem globalistów nie jest całkowita kontrola, podporządkowanie i zniewolenie ludzkości?  Jeżeli ludzie przyjmą tą narrację i ją zaakceptują, to łatwiej będzie im taki plan zrealizować.

Szatanowi zawsze chodziło o to, aby w pełni kontrolować, zniewolić i gnębić  ludzkość.   Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia ze znaną zasadą “Problem – Reakcja – Rozwiązanie, polega ona na stworzeniu domniemanego problemu, przyjrzeniu się reakcji i podaniu rozwiązania wobec owego zagrożenia. Najlepiej manipuluje się przerażonym i zastraszonym społeczeństwem, ludzie bojący się o własne zdrowie i życie są gotowi zrezygnować z wielu przysługujących im praw jak i samej wolności.  Bardzo dobrym tego przykładem była ostatnio najgroźniejsza choroba świata, gdzie pod pretekstem wielkiego zagrożenia, ludzie godzili się na wiele absurdalnych zakazów i nakazów, na które raczej nigdy by się nie zgodzili, gdyby nie uwierzyli w tą wielką propagandę medialną.  Oczywiście nie chodzi tutaj o kwestionowanie istnienia tego wirusa, czy w ogóle wirusów, ale o sposób i metody walki z tą chorobą.

Zakazy wstępu do lasów i parków, nakazy noszenia maseczek w otwartej przestrzeni, areszty domowe (kwarantanny),  pośrednie zmuszanie ludzi do przyjmowania nie do końca przebadanych  preparatów medycznych, segregacja i dyskryminacja tych wszystkich, którzy nie chcieli brać udziału w tym eksperymencie . Wszyscy dobrze pamiętamy jak to wyglądało, i co najciekawsze, działo się to wszystko w tzw. demokratycznych państwach zachodnich, gdzie niby konstytucja miała chronić i gwarantować podstawowe prawa obywatelskie.  Również Międzynarodowy Kodeks Norymberski też nie miał większego znaczenia.

Jest takie znane wszystkim powiedzenie że: “Światem rządzi pieniądz” a jednocześnie Biblia ostrzega nas, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy 1 Tym. 6:10 NP Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia.

Dla ludu Bożego jest to przestroga, ale dla świata, a szczególnie rządzących jest to maksyma: “W tym świecie liczy się kasa, a co za tym idzie władza i panowanie” 

Dzisiaj, można usłyszeć od wielu niezależnych ekspertów, że ostatnim elementem kontroli nad ludźmi jest CBDC, czyli Cyfrowa Waluta Banku Centralnego. Jest to nowy rodzaj pieniądza, który będzie występować tylko w formie cyfrowej, a który jeszcze kilka lat temu był uznawany za teorię spiskową.

Wprowadzenie pieniądza fiducjarnego co miało miejsce w 17 wieku, dało rządzącym pełną kontrolę nad pieniądzem i umożliwiło tworzenie jego dowolnej ilości.

Kiedyś Nathan Rothschild powiedział takie zdanie: Nie ważne kto rządzi (w danym państwie), bo tak naprawdę światem rządzi ten, kto  kontroluje pieniądze.                      

A Henry Ford, znany przedsiębiorca amerykański tak się wyraził: Gdyby ludzie dowiedzieli się jak wygląda system finansowy, monetarny na świecie, gdyby zrozumieli jak to wszystko działa, to jutro, nazajutrz mielibyśmy rewolucję.

Myślę, że sprawa zarówno klimatu jak i cyfrowej waluty ma ścisły związek z tzw. “Zrównoważonym rozwojem”.

Agenda 2030 to strategia rozwoju świata do 2030 roku. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Agenda 2030 Została przyjęta w 2015 roku, gdy wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję pt: „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”

Jest to oficjalny program globalistów pod szyldem ONZ.

Symbolem i hasłem przewodnim zrównoważonego rozwoju jest: “Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy” Pojawiło się ono po raz pierwszy w 2016 r. w programie rozpoczynającym kolejne otwarcie ŚFE w Davos.

I choć wtedy hasło to mogło się wydawać abstrakcją, to dziś już taką abstrakcją nie jest.  Już mamy do czynienia z radykalnymi pomysłami ograniczenia własności jak chociażby odgórnie narzucane ograniczenia, o których powiem za chwilę.

Zawarte w Agendzie 2030 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju podzielić można na 5 obszarów. To tzw. 5xP: 1. Ludzie (ang. people), 2. Planeta (planet) 3. Dobrobyt (prosperity) 4. Pokój (peace) 5. Partnerstwo/Współpraca (partnership)  Dla każdego Celu rozpisano konkretne zadania do osiągnięcia do 2030 roku – łącznie to 169 zadań.

Cel 13 to: Działania w dziedzinie klimatu, a jednym z jego podpunktów jest: Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów.

Jednym z elementów “Zrównoważonego rozwoju” jest program Fit for 55.

W europejskim prawie o klimacie zapisano obowiązkowy unijny cel klimatyczny, którym jest ograniczenie emisji CO2 w UE o co najmniej 55% do 2030 r. Państwa UE pracują nad nowymi przepisami, aby osiągnąć ten cel, a do 2050 r. UE ma być neutralną dla klimatu.   W związku z tym zachodzi pytanie, co to wszystko oznacza dla ludzi, jakie będą konsekwencje wprowadzania ekologicznej agendy Unii, czy nie doprowadzi to wszystkich do ubóstwa energetycznego?,  czy już niedługo będziemy musieli pożegnać się z naszymi autami i czy ludzie nie będą wywłaszczeni z własnych domów? Co ekologiczna polityka Unii będzie oznaczała dla przemysłu i ile fabryk i zakładów upadnie? Co z rolnictwem?  Jak bardzo wzrosną ceny żywności? Czy jedzenie mięsa stanie się nielegalne?      W mediach głównego nurtu nikt tych pytań nie zadaje.   Jednym z najważniejszych narzędzi, które ma drastycznie ograniczać emisję CO2 jest działający już od 2005 r. system ETS –  Unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2,  wprowadza on limity gazów cieplarnianych, które mogą być emitowane przez energochłonne sektory przemysłu, producentów energii i linie lotnicze. Unia określa całościowy pułap uprawnień do emisji, a przedsiębiorstwa uprawnienia te dostają lub kupują, przy czym pula darmowych uprawnień jest sukcesywnie obniżana. Efektem jest systematyczny wzrost jednostek ETS na rynku. Finalnie te olbrzymie koszty ponosi społeczeństwo. Już to widać w cenach rachunków za energię, gaz, czynsze i postępującej inflacji.  W ciągu ostatnich lat cena uprawnień do emisji CO2 drastycznie wzrosła. Jeden certyfikat ETS w 2018 r. kosztował 8 euro, w 2020 – 30 euro, aktualnie cena zbliża się już do 100 euro. W konsekwencji ok. 60 % wytworzenia energii elektrycznej w Polsce to konsekwencje polityki klimatycznej Unii, czyli 60% ceny jaką płacimy za energię to koszty emisji CO2.

Z jednej strony próbuje się nam wmówić, że te działania są uzasadnione nauką, ale tak naprawdę nie ma żadnych wyliczeń naukowych i żadnych dowodów na konkretne efekty takich działań.  Jeżeli chodzi o klimat i przyszłość Ziemi, straszy się ludzi na wszelkie sposoby. Jeszcze na przełomie lat 60 i 70 wielu naukowców twierdziło, że grozi nam epoka lodowcowa, temperatura spadnie tak bardzo, że wszyscy zginiemy. Kilka lat później narracja się zmienia, wielkie zlodowacenie jakie miało nadejść zastąpiono dziurą ozonową. Potem rozpoczął się etap efektu cieplarnianego, który następnie został przekształcony w “globalne ocieplenie”  a obecnie mówi się o “katastrofie klimatycznej”.    Okazuje się, że sama polityka ekologiczna Unii, to nie koniec zielonego szaleństwa w wykonaniu eurokratów. W grudniu zeszłego roku Parlament Europejski i Rada Europejska wstępnie porozumiały się co do poszerzenia Unijnego systemu ETS, bowiem od 2027 r. powstanie ETS2nowy system handlu emisjami obejmujący także mieszkalnictwo i transport samochodowy. Gospodarstwa domowe będą prawdopodobnie musiały zapłacić za swój ślad węglowy. Konieczne będzie zwiększenie ich efektywności energetycznej. Firmy transportowe i być może indywidualni posiadacze samochodów będą musieli płacić nowe daniny za poruszanie się pojazdami.   Już niedługo domy będą klasyfikowane wg. kategorii energetycznych, a od kwietnia br. bez aktualnego świadectwa energetycznego nie będzie można sprzedać lub kupić domu lub mieszkania, a od 2030 r. każdy nowy budynek musi być zeroemisyjny.

Podobnie rzecz się ma z pojazdami spalinowymi, których zakaz produkcji a tym samym rejestracji ma wejść w 2035 r. W praktyce zostałyby jedynie pojazdy elektryczne na które stać będzie tylko zamożniejszych. Cała reszta będzie musiała się przesiąść na komunikację zbiorową i na przeróżne formy mikro mobilności jak np. rowery czy też hulajnogi elektryczne.

Ale to tylko początek zapowiadanych zmian. W zeszłym roku parlamenty rządów państw członkowskich Unii przyjęły ustawy wprowadzające zasady tworzenie stref czystego transportu w gminach.  Prawdopodobnie już w niedługim czasie gminy zaczną blokować wjazd do miast dla starszych samochodów, a w przyszłości może nawet wszystkich aut spalinowych.

Kolejnymi etapami walki z prywatną motoryzacją są projekty tzw. inteligentnych 15 minutowych miast, w których każdy mieszkaniec miałby dostęp do podstawowych instytucji, sklepów i usług w odległości 15 minut pieszo lub rowerem od swego domu.   Celem tego wszystkiego jest ograniczanie liczby samochodów, jednocześnie tych nowych, ekologicznych samochodów będzie zdecydowanie mniej, gdyż niewielu będzie na nie stać, i o to właśnie chodzi, aby ludzie nie posiadali samochodów, lecz aby  korzystali z “zielonych” sposobów poruszania się, czyli nogi, hulajnoga, rower i być może wynajmowany samochód, komunikacja zbiorowa.     Widać więc do czego to wszystko zmierza, ludziom trzeba odebrać mobilność, odebrać własność, uwięzić ich w enklawach, w których pozwoli im się żyć, płacić podatki, a bogaci będą się dalej bogacić.

Można więc zauważyć, że pod pretekstem walki o klimat odbiera się ludziom  dotychczasowe swobody i podstawowe prawa wolnościowe.

Ale to jeszcze nie wszystko, już jest zaplanowana międzynarodowa inicjatywa polegająca na transformacji dużych miast w klimatycznym kluczu zrównoważonego rozwoju, walczących z rzekomym kryzysem klimatycznym

Cele tego projektu dotyczą zmian stylu życia mieszkańców tych miast.      Oto one:

  1. Ograniczenie spożycia mięsa do 16 kg. na osobę rocznie, w tym niewiele ponad kilogram wołowiny.
  2. Spożycie nabiału do 90 kg. rocznie na osobę.
  3. Ograniczenie liczby nowych sztuk odzieży do 8 na osobę rocznie.
  4. Ograniczenie liczby lotów samolotami do jednego na dwa lata.

Do tego dochodzi jeszcze naliczanie indywidualnego śladu węglowego. W projekcie tym  każdy obywatel będzie miał przyznany limit śladu węglowego. Chodzi tutaj o to, aby ograniczyć ludziom możliwości funkcjonowania w świecie. W przypadku, kiedy ktoś wygeneruje zbyt dużo CO2, i nie będzie go stać na wykupienie prawa do emisji CO2, to będzie musiał się ograniczać. Natomiast ci, którzy są bogaci i stać ich będzie na wykupienie takich uprawnień, będą żyli normalnie, ale pozostali już nie koniecznie. Jak się można domyślać, chodzi tutaj o wprowadzenie globalnego podatku węglowego CO2.  Idzie to więc w kierunku totalnego zniewolenia, być może będziemy mieli do czynienia z paszportami węglowymi jak wcześniej mieliśmy do czynienia z paszportami covidowymi w krajach zachodnich. Tego typu pomysły są już wprowadzane jak chociażby w Szwecji, gdzie funkcjonują tzw. “Sklepy klimatyczne” , w których ceny produktów zależą od ich śladu węglowego, co oznacza, że konsumenci płacą wyższe ceny za produkty: takie jak mięso i nabiał powodujące większą emisję dwutlenku węgla.   Obecnie też w Polsce już niektóre produkty mają oznaczenie śladu węglowego, jak np. margaryna Kasia – emisja CO2 – 0,4 kg.

Ale żeby można w pełni kontrolować każdego i wiedzieć ile kto wygenerował CO2, jest to tylko możliwe po wprowadzeniu waluty cyfrowej, gdzie każda transakcja będzie rejestrowana na bieżąco i sumowana w bazie danych, a każdy produkt i usługa będzie miała przypisaną ilość śladu węglowego. W przypadku przekroczenia przyznanego limitu np.  2 ton w ciągu roku, to przekroczenie tego progu może skutkować zablokowaniem karty płatniczej, lub przymusowego wykupienia uprawnień do emisji CO2, co już przecież jest powszechnie praktykowanie tylko na razie w stosunku do państw członkowskich UE.

Ale ktoś mógłby powiedzieć, że rządzący aż tak daleko się nie posuną, i to tylko kolejne teorie spiskowe. Przecież rządzący chcą tylko naszego dobra. Takie  blokowanie kont miało miejsce już w Kanadzie podczas  protestu trakerów ciężarówek, którzy zjechali do Ottawy by wyrazić swój sprzeciw wobec tyrani i nielegalnym obostrzeniom wprowadzonym w tym kraju w czasie tzw. pandemii. Wówczas wszystkim protestującym i wszystkim tym, którzy ich wspierali finansowo zostały zablokowane konta bankowe. Duża część z tych osób dostała wyroki kar pozbawienia wolności, niestety o czym się nie mówi w mediach mainstreamowych. To nie rządzący zostali ukarani za wprowadzenie nielegalnych rozporządzeń niezgodnych z konstytucją, tylko ci, którzy legalnie walczyli o swoją wolność.

Obecnie już ponad 100 państw prowadzi badania nad CBDC, a te państwa stanowią ponad 95% światowego PKB, czyli 95% światowego bogactwa.  Wycofanie gotówki i wprowadzenie waluty cyfrowej może być ostatnim krokiem do zniewolenia społeczeństwa i przejęcia pełnej kontroli nad ludźmi przez  rządy będące na usługach korporacji, oraz stworzy to możliwość zablokowania każdego obywatela w razie buntu pod byle pretekstem.

Oczywiście najbliższy czas pokaże jak daleko Globaliści się posuną, i w którym momencie ludzkość się obudzi, zjednoczy i zbuntuje przeciwko takiej tyrani. Już można słyszeć o powstających różnych organizacjach i stowarzyszeniach nawołujących do jawnego buntu i przeciwstawienia się temu wszystkiemu co ma obecnie miejsce.

Ale ktoś mógłby zapytać, po co ja o tym wszystkim mówię, czy to ma jakiś związek z obecnym uciskiem, co do którego wszyscy się zgadzamy, że obecnie w nim żyjemy. Myślę, że to wszystko, co obecnie możemy zaobserwować, to są ostatnie próby utrzymania swej władzy nad światem przez szatana. Te wszystkie wynalazki i cały postęp obecnych czasów, choć jest on zasługą wtórej obecności naszego Pana i my wiemy, że ten rozwój będzie postępował dalej. Nie zapominajmy jednak, że szatan i upadli aniołowie mają również do nich dostęp i chętnie z nich skorzystają w celu pełnego zniewolenia i kontrolowania ludzkości.  przypominamy sobie co Ap. Paweł napisał w 2 Tes. 2:8-9 PD  (8): A wtedy zostanie objawiony ten niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem swoich ust i zniszczy wyraźnym objawieniem (epifanią – jasnym  świeceniem) swego przyjścia (paruzji-swojej obecności) (9): Jego przyjście (obecność) jest według działania (w czasie działania) szatana(gr. satanas:  szatan, z hebr.  „przeciwnik”)  w całej mocy (gr.dynamis: potęga, siła, moc, zdolność, możność, ilość, mnóstwo)  , pośród znaków, (gr.semeion: znak, wskazówka, symptom, objaw, dowód) fałszywych (gr.pseudos: nieprawda, fałsz, kłamstwo, oszustwo; fałszywa wiedza lub nauka) ;  cudów (gr.teras: znak, cud, dziw, niezwykłe zjawisko)

Myślę, że w tych wersetach jest tu też mowa o najnowszej technologii i możliwościach człowieka w obecnych czasach.  A wszystko zależy od tego w czyich są one rękach i kto nimi zawiaduje. W Królestwie Chrystusa wszystkie wynalazki będą wykorzystane dla dobra ludzi, ale w istniejącym jeszcze królestwie szatana już nie koniecznie, a wręcz przeciwnie, mogą być one wykorzystane przeciwko ludzkości, i chyba o to właśnie szatanowi chodzi. Dzisiaj szatan jak nigdy wcześniej ma zupełne możliwości aby w pełni kontrolować rodzaj ludzki, i gdyby nie obiecana pomoc Chrystusa, ludzkość byłaby bezradna i ciężko byłoby się jej z tej niewoli wyzwolić.

P4 s. 368,369.370   (mowa o korporacjach)

Zjednoczenia takie (korporacje), sprawujące kontrolę nad kapitałem w wysokości milionów (bilionów) dolarów, są rzeczywiście olbrzymami. Jeśli przez następne kilka lat procesy te będą dalej przebiegały w taki sposób, jak to miało miejsce w ciągu ubiegłego dwudziestolecia, to już wkrótce finansowa dźwignia zapewni im kontrolę nad całym światem.

Owe olbrzymy zagrażają obecnie rodzinie ludzkiej, podobnie jak literalni olbrzymowie, którzy żyli na ziemi przed czterema tysiącami lat. Byli to „mężowie sławni” – istoty o wspaniałych możliwościach, którzy bystrością umysłu przewyższali członków upadłego rodzaju Adamowego. Byli oni pokoleniem mieszanym, powstałym w wyniku wniesienia nowej żywotności do rodu Adamowego. Podobnie wygląda to w przypadku współczesnych olbrzymów organizacyjnych. Są one tak wielkie, potężne i przebiegłe, że trudno sobie wyobrazić, by mogły zostać pokonane bez Boskiej interwencji. Ich zadziwiające moce jak dotąd jeszcze nie zostały w pełni wykorzystane.

Jak by nie patrzeć, możemy być pewni jednego, że Nasz Pan wraz z Kościołem nad wszystkim czuwa i ma wszystko pod kontrolą, i w odpowiednim momencie zada decydujący cios królestwu szatana objawiając i niszcząc go zupełnie. Tak jak czytamy o tym w wielu proroctwach biblijnych.

(Dan. 2:44 BWP)  – W czasach tych władców (za dni tych królów)  Bóg niebios da początek królestwu, które nigdy nie będzie zniszczone i które nie przejdzie na inny naród. To ono zmiażdży i zniweczy wszystkie królestwa, ale samo trwać będzie na wieki. 

Myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że żyjemy w tych czasach, o których nasz Pan tak powiedział: Mat 24:21-22 PD (21): Nastanie bowiem wtedy wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż do teraz, i na pewno nie będzie. (22): I gdyby te dni nie były skrócone, nie ocalałoby żadne ciało, jednak ze względu na (przez) wybranych (org. z powodu wybranych) dni te będą skrócone.

Widząc i rozumiejąc co się obecnie dzieje na świecie i czego jeszcze możemy być świadkami, to nie chodzi o to, że mamy się bać i drętwieć w oczekiwaniu tych rzeczy, lecz przeciwnie, jako lud Boży mamy podnosić głowy nasze, gdyż przybliża się wyzwolenie nasze, ale nie tylko nasze, lecz również wyzwolenie całego udręczonego świata spod tyrani szatana i demonów. Przecież my spodziewaliśmy się nadejścia takich czasów i powinniśmy być na to wszystko mentalnie przygotowani.

Oczywiście  my nie będziemy i nie wolno nam angażować się w tą walkę, bo wiemy jaki będzie jej koniec. Wierzymy, że to Pan dokona dzieła zniszczenia królestw tego świata przy pomocy Swej ARMII tzw. ARMII PANA czyli rewolucjonistów i anarchistów.

O takiej ARMII czy też WOJSKU Pana możemy przeczytać min. Joel 2:1-11 BWP (1): Zadmijcie w róg na Syjonie, podnieście krzyk na mej Górze Świętej. Niech wszystkich mieszkańców kraju ogarnie drżenie, bo dzień Pański nadchodzi, oto już jest blisko. (2): Dzień to ciemności i mroków, dzień pochmurny i dżdżysty (org. dzień obłoku i chmury). Jak zorza poranna ponad górami przeciąga, tak pojawi się lud potężny i wielki, taki, jakiego nigdy dotąd nie było i nigdy w przyszłości nie będzie aż po najodleglejsze pokolenie.   

(11): Głos Pana brzmi potężnie przed Jego wojskami potężna jest Jego armia. Jego rozkazy wszyscy spełniają dokładnie. Zaprawdę, wielki jest dzień Pański i straszny. Któż będzie potrafił go przetrwać?

Komentarz Br. Russella – TOM 4 s.549

“Choć Pan zakazuje swemu ludowi walki przy użyciu broni cielesnej, a sam przedstawia się jako Bóg pokoju, porządku i miłości, to jednocześnie mówi, że jest Bogiem sprawiedliwości i wskazuje, że grzech nie będzie wiecznie triumfował nad światem, lecz zostanie ukarany: „Mnie pomsta, a Ja oddam, mówi Pan” (Rzym. 12:19; 5 Mojż. 32:35). A gdy On powstaje, by sądzić narody i oddać pomstę wszystkim niepobożnym, oświadcza, że jest „mężem walecznym” i „mocnym w boju”, który ma „wielkie wojsko” do swojej dyspozycji.    I któż może mieć pewność, że owo mnóstwo ludzi, którzy obecnie tworzą uszykowane zastępy chrześcijaństwa, nie stanie się w owym czasie wielkim wojskiem, które skieruje swe potężne siły przeciwko bastionom obecnego porządku społecznego (2 Mojż. 15:3; Psalm 24:8; 45:4; Obj. 19:11; Izaj. 11:4; Joel 2:11).

Izaj.42:13,14 BG “Pan wynijdzie jako mocarz, jako mąż waleczny wzruszy się gorliwością; trąbić, owszem krzyczeć będzie, a przeciw nieprzyjaciołom swoim mężnie sobie pocznie”.   W taki sposób Pan przypisuje sobie trąbienie i okrzyk tej wielkiej armii, a także ich powodzenie w osiąganiu rewolucyjnych celów, jako że wykonują oni, choć nieświadomi, Jego dzieło zniszczenia. (14) Mówi On: „Milczałem dość długo, jakobym nie słyszał, wstrzymywałem się; ale już jako rodząca krzyczeć będę, spustoszę, i wszystkich wraz połknę”

P IV s.550

“Pan przez zrządzenie swej opatrzności ujmie dowództwo nad owym wielkim wojskiem niezadowolonych – patriotów, reformatorów, socjalistów, moralistów, anarchistów, nieuświadomionych i pozbawionych nadziei – i wykorzysta ich nadzieje, obawy, namiętności i samolubstwo zgodnie ze swą Boską mądrością, tak aby wykonały się przez nich Jego wielkie zamierzenia w zakresie obalenia obecnych instytucji oraz przygotowania człowieka do Królestwa Sprawiedliwości. Tylko z tego powodu ludzie ci nazwani są „wielkim wojskiem Pana”. Żaden ze świętych, żaden z tych, którzy prowadzeni są duchem Bożym jako synowie Boży nie będzie miał nic do czynienia z tego rodzaju udziałem w owej „bitwie”  (koniec)

Obecnie już można zauważyć tworzenie się ruchu oporu i jednoczenia się społeczeństw, które dostrzegają wielkiego wspólnego wroga jakimi są współcześni olbrzymi – (międzynarodowe banki i korporacje) i posłuszne im międzynarodowe organizacje oraz marionetkowe rządy poszczególnych państw.   Dlatego my znając Boski Plan i rozumiejąc obecną sytuację na świecie,  zachowajmy spokój i miejmy w sercach pokój Boży, ten pokój o którym wspominał nasz Pan w Ew. Jana 14:27 PL  Pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję; daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się.   czy też Ap. Paweł w Filip. 4:6-7 PD (6): Przestańcie martwić się o cokolwiek, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem przedstawiajcie wasze prośby Bogu. (7): A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie.

Nah. 1:6,7 PL (6): Któż się ostoi wobec Jego wzburzenia? I kto wytrzyma przypływ Jego gniewu? Jego gwałtowność rozlana jak ogień i skały przed Nim rozbite. (7): Dobry jest PAN — jest schronieniem w dniu niedoli, troszczy się o tych, którzy szukają w Nim ratunku.

Izaj. 2:3-4  NP (3)  I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. (4)  Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. 

I pójdzie wiele ludów mówiąc=> wiele ludów spośród narodów ziemi, którzy (całe narody) w 1000-leciu uznają, że Jezus i Kościół panują nad ziemią, i zaprowadzają sprawiedliwość opartą na Boskim prawie.

Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana => uznajmy Królestwo Boże, czyli panowanie Chrystusa wraz z Kościołem jako namiestników Boga JAHWE.

do świątyni Boga Jakuba => Chrystus Głowa i Ciało jako przedstawiciel Cielesnego Izraela, który jest tutaj pokazany w Jakubie.

i będzie nas uczył dróg swoich => pouczy nas o Swoich doktrynach, przepisach, obietnicach, napomnieniach proroctwach, historii i typach — o wszystkim co będzie wymagane do nauczenia się w tym czasie.

abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami=> będziemy postępować wg wskazówek jakie On nam poda.

gdyż z Syjonu wyjdzie zakon => Syonem jest Chrystus i Kościół, niewidzialny departament wykonawczy, wszechmocnie królująca potęga Królestwa.

a słowo Pana z Jeruzalemu => tym Jeruzalemem będą St.G. i M.G. jako widzialna, ziemska faza Królestwa.

(4)  Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów =

Ap. Paweł o tym wspomina w Dz. Ap. 17:31  gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.

I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy = zaprzestaną produkowania broni i zamiast niej wytwarzać będą narzędzia służące dla dobra człowieka i jego rozwoju powszechnej korzyści.

Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej =  nie będzie więcej żadnych wojen, tych wypowiedzianych i nie wypowiedzianych.   Nie będą wówczas potrzebne szkoły wojskowe i szkolenia pochłaniające astronomiczne sumy;  nie będzie już marnotrawienia jakichkolwiek środków, lecz będą one wykorzystywane na pomoc dla ludzi  we wszelkich dziedzinach życia i w celu ich błogosławienia i doprowadzenia do doskonałości i harmonii z Bogiem.

Czy nie o takim świecie marzą prawie wszyscy ludzie?, czy nie będzie to spełnieniem ich marzeń i skrytych nadziei?  My takie nadzieje posiadamy, wierzymy w nie, bo znamy Boskie obietnice, znamy Boży plan. Ale dla zdecydowanej większości ludzkości to będzie cudowna niespodzianka, jaką otrzymają w prezencie od Stwórcy za pośrednictwem Chrystusa.

Oby te cudowne czasy nastały jak najszybciej, dlatego módlmy się gorliwie: “Przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”

1 thought on “Upadek Królestwa Szatana”

  1. Wiazanie szatana? szatan jest tak wolny jak zawsze był wolny, aż przyjdzie Pan i zwiąże go, ja tego jeszcze nie widzę. Jaki to ucisk, jak ludzie nigdy przedtem w historii nie mieli takiej wolności i luksusów – demokracja, mieszkania, żywność, wakacje kilka razy w roku – jaki to ucisk? oczywiście że nie wszędzie tak jest, i są kraje gdzie chrześcijanie są prześladowani i zabijani. To wszystko przygotowuje się na przyjście Królestwa Bożego na ziemi, ale na razie tego nie ma. Jak może być dwóch władców – szatana i Jezusa. Tak naprawdę to nikt nie wie dokładnie jak i kiedy to się stanie, to nadejście Królestwa Bożego na ziemi. Spekulować można ale po co?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *