Nadzieja

Albowiem nadziejąśmy zbawieni. A nadzieja widoma nie jest nadzieją; bo co kto widzi, przecz się tego spodziewa? Ale czego nie widzimy, tego się spodziewamy i tego przez cierpliwość oczekujemy – Rzym. 8:24,25

W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni – Rzym. 12:12

Definicja słownikowa: oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego; ufność, że się to spełni,  urzeczywistni

Określenia: głęboka, niepłonna, uzasadniona, mała, słaba, złudna…

Użycie:

nadzieja zobaczenia kogoś, zwycięstwa, zrobienia czegoś; błysk, promyk, iskra nadziei; nadzieja /palcem/ na wodzie pisana; mieć, żywić nadzieję; żyć, karmić się nadzieją;

tracić, stracić nadzieję, krzepić, podtrzymywać w kimś nadzieję; utwierdzić kogoś w nadziei; odebrać, odbierać komuś nadzieję; obudzić, wzbudzić nadzieję w kimś; zawieść czyjąś nadzieję; ziścić czyjeś nadzieje; nadzieją błysnęła, zaświtała komuś; nadzieja krzepi,  ożywia, podtrzymuje kogoś; nadzieja pryska / jak bańka mydlana /; nadzieja rozwiała się / jak mgła/; nadzieje spełzły na niczym                                                                             

Zwroty:

>  rokować nadzieje – zapowiadać pomyślny rozwój, świetną przyszłość

robić nadzieję – wypowiadać się optymistycznie w jakiejś sprawie, obiecywać coś komuś

pokładać w kimś nadzieję – obiecywać sobie coś po kimś lub po czymś

ktoś jest czyjąś nadzieją – ktoś jest kimś na kim można polegać w przyszłości

być przy nadziei – być w ciąży

Przysłowie: Nadzieja matką głupich. / wynika z przykrych doświadczeń mylenia nadziei ze złudzeniami /

Definicja z Konkordancji: uczucie budzące się w nas w oczekiwaniu pożądanego dobra, spodziewanie się, oczekiwanie, ufność, otucha

Definicja z literatury Prawdy: zaleta serca, dzięki której pragniemy i oczekujemy przyszłego dobra

Musimy zatem mieć zarówno pragnienie jak i oczekiwanie.

Dwa znaczenia:

 • działalność, zaleta serca, dzięki której pragniemy i oczekujemy przyszłego dobra – 31:25
 • treść tego, czego pragniemy i oczekujemy – Żyd. 6: 17-19

Podobnie jak z opatrznością / Bóg jest nazwany Opatrznością i Jego działania względem nas/.

Przykłady:

> skazany, ale niewinny na wieść o zdobyciu dowodów niewinności / pragnie wyjść na wolność i oczekuje tego /     

 • skazany i winny / pragnie wyjść na wolność, ale nie oczekuje tego /
 • jeżeli chodzi o egzekucję, to skazaniec jej nie pragnie, ale niestety – oczekuje

Biblijna nadzieja:

Dar z łaski Bożej jest żywot wieczny – Rzym. 6: 23

Czy mamy nadzieję na życie wieczne ? Czy pragniemy tego  życia ? Czy go oczekujemy ?

Iz.55:11 – Takci będzie słowo moje, które wynajdzie z ust moich; nie wróci się do mnie próżno, ale uczyni to, co mi się podoba, i poszczęści mu się w tem, na co je poślę.

Bóg nie rzuca słów na wiatr, nie posyła słowa na próżno, nie bez powodu rozbudza w nas nadzieję.

Obietnice Boże będące przedmiotem nadziei całej ludzkości:

 • uwolnienie od klątwy i potępienia Adamowego – Rzym.5: 18,19: Przetoż tedy jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu; tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota. Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało grzesznymi; tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało sprawiedliwymi.
 • doprowadzenie do znajomości Prawdy – 1 Tym. 2: 4-6 : Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego.
 • umieszczenie w warunkach sprzyjających sprawiedliwości – Izaj. 35:
 • wszyscy uznają Jezusa za władcę, uznają Jego autorytet – Filip.2: 9-11: Dlatego też Bóg nader go wywyższył, i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię; Aby w imieniu Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech, i tych którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
 • wierni i posłuszni odziedziczą Raj – Rzym. 8: 20-22: Gdyż stworzenie marności jest poddane, nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddał. Pod nadzieją, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek Bożych. Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha, i wespół boleje aż dotąd ; Dz. Ap. 3: 19-21 – Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby byłym zgładzone grzechy wasze. Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, posłałby Onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa. Który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków.; Mat. 25: 34: Tedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego: Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego! Odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata.
 • zmartwychwstanie – Jer.31:17

Nadzieja i złudzenia:

Jan Szczepański w książce: Sprawy ludzkie napisał tak / str.215 /:

Lecz w życiu codziennym mówi się brutalnie nadzieja jest matką głupich. Zastanówmy się jednak, czy można żyć bez nadziei, znosić trudności, przeciwności losu, którym nie możemy racjonalnie przeciwstawić niczego prócz uporczywego wysiłku, którego sens podtrzymuje tylko nadzieja, mówiąca, że przecież los zły także musi się odmienić, mówiąca, że cykl życia zna swoje wyżyny i niziny i że fortuna kołem się toczy. Strata nadziei otwiera drogę rozpaczy i załamaniu. Jest więc nadzieja urządzeniem podtrzymującym wolę życia i wolę dążenia, nadaje sens i poczucie celu działaniom, które dla tych, nie mających nadziei, są bezsensowne i irracjonalne. Strata nadziei jest więc stratą bolesną. Niechętnie pozbywamy się nadziei, mającej taką wagę dla realizacji celów. Lecz ileż cierpień przynosi nam nadzieja przechodząca niepostrzeżenie w złudzenia.

Gdzież jest więc granica między nimi, jak je rozpoznawać, jak oddzielać i jak sobie radzić w codziennym życiu ? Czy warto w mroczny, deszczowy ranek poniedziałkowy, zanim wybierzemy się znowu w codzienny kołowrót tygodnia, zadać sobie trud oddzielenia złudzeń od nadziei, tym bardziej że złudzenia są nadzieją spotęgowaną i znacznie słodszą dla duszy niż nadzieja jednak trzeźwo ważąca szanse ? /…/

Szatan tworzy złudzenia i grzeszne miraże, nadzieja zbawienia przychodzi od Pana. Być może teologowie oburzą się bardzo na takie formułowanie sprawy, ale jest tylko jedna ważna i wielka nadzieja – nadzieja zbawienia, chociaż to zbawienie może mieć bardzo różne postacie.

Podstawy naszej nadziei:

 • Jako woda wydrąża kamienie, a powodzią zalane bywa, co samo od siebie rośnie z prochu ziemi: tak nadzieję ludzką wniwecz obracasz – Ijob 14: 19
 • W tobie, Panie ! nadzieję mam, niech nie będę zawstydzony na wieki /…/ bo ja w Panu nadzieję pokładam /…/ Ale ja w tobie mam nadzieję, Panie ! Rzekłem: Tyś jest Bogiem moim. 31: 2,7,15,
 • dlatego:

…nadzieja nie pohańbia, przeto, iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany (Rzym.5:5)

1 Tym.4:10 Albowiem przeto też pracujemy i lżeni bywamy, że nadzieję mamy w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej wiernych.

Rzym.4:18 – Który(Abraham) przeciwko nadziei w nadzieję uwierzył, że się stanie ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano: tak będzie nasienie twoje.

Rzym.12:12 – W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni.

1 Kor.13:13 – A teraz zostaje nam wiara, nadzieja i miłość, te trzy rzeczy; lecz z nich największa jest miłość.

Rzym.15:13 – A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego.

Rzym.15:4 – Bo cokolwiek przedtem napisano, ku waszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę Pism nadzieję mieli.

Jerem.17:7,8 – Błogosławiony mąż, który ufa w Panu, a Pan jest nadzieją jego. Bo będzie jako drzewo wszczepione nad wodami, a nad strumieniem zapuszczające korzenie swoje, które nie czuje, gdy przychodzi gorącość, ale liść jego zostaje zielony, a roku suchego nie frasuje się, i nie przestaje przynosić owocu.

Złudzenia bywają bolesne!!!!

Różne nadzieje / oczekiwania / przyporządkowane są różnym klasom.

Nie róbmy sobie niewłaściwych nadziei / złudzeń / opartych na błędach, np.

 • kościół panujący / rzymskokatolicy /
 • tylko my świadkowie
 • boska natura dla mnie itp.
 • uniwersaliści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *