Którego Boga czcisz

BOGA ORTODOKSJI CZY BOGA BIBLII?

Bóg Biblii jest Bogiem
MĄDROŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI, MIŁOŚCI I MOCY
CZY ORTODOKSYJNE WYZNANIA POKAZUJĄ TE CECHY W BOGU SWOICH WYZNAŃ?

Jaki jest Bóg, którego chwalimy?

Mądrość

Pogląd ortodoksyjny

Człowiek urodził się w grzechu, poczęty w nieprawości i pod wyrokiem śmierci, lecz…

Bóg tak umiłował świat, że swego Syna jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego uwierzy – W TYM ŻYCIU – nie zginął, ale miał życie wieczne (Jan 3:16).

Te trzy słowa dodane do tekstu dużymi literami są odzwierciedleniem poglądu większości chrześcijan, że powodzenie Boskiego planu zbawienia ogranicza się do zbawienia stosunkowo nielicznych dusz, podczas gdy ogromną większość pomija.

Pytanie: Jeśli zguba niezliczonych milionów rzeczywiście jest planem Boga, który od początku znał koniec, czy jest to przejawem Jego MĄDROŚCI?

Pogląd biblijny

Zgodnie z ewangelistą Janem 3:16, Bóg rzeczywiście dał swego Syna i od tamtej chwili spełnia pozostałą część tej obietnicy, wybierając ze świata dla swego Imienia lud (Dz.Ap. 15:14), który naśladując Jezusa i cierpiąc wraz z Nim w tym życiu zostanie z Nim wzbudzony do Boskiej natury. Ojcu upodobało się DAĆ Jemu Królestwo (2 Piotra 1:4; Łuk. 12:32 ). Jako Królowie i Kapłani, jako wielki Mesjasz, będą wtedy królować ze swoim Panem przez 1000 lat (Mat. 6:10; Obj. 5:10; Obj. 20:4,6).

Przez Niebiańskie Królestwo, jakie wkrótce zostanie założone, Bóg uhonoruje swoje potwierdzone przysięgą przymierze z Abrahamem błogosławiąc WSZYSTKIE RODZINY ZIEMI (1 Moj. 22:1-16). W ten sposób Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, by zbawić grzeszników, wypełni Boski plan zbawienia, a nie zatracenia tych niezliczonych milionów, które miłuje.

Pytanie: Czy pogląd biblijny nie odkrywa prawdy o BOSKIEJ MĄDROŚCI?

Sprawiedliwość

Pogląd ortodoksyjny

Cały rodzaj ludzki, który w tym życiu nie przyjmuje Jezusa za swego Zbawiciela, w chwili śmierci idzie na wieczne karanie, chociaż miliony ludzi nigdy o Nim nie słyszały.

W czasie drugiego adwentu Chrystusa zostanie ponownie pozwany przed trybunał Boga (Dz.Ap. 17:31). Wtedy będą sądzeni jeszcze raz, skazani za swoje grzechy popełnione w tym życiu i odesłani na wieczne karanie.

Pytanie: Czy to jest SPRAWIEDLIWOŚĆ?

Pogląd biblijny

Najwyższa kara Boskiego prawa – śmierć – została nałożona na WSZYSTKICH, ponieważ wszyscy zgrzeszyli i uchybili sprawiedliwym warunkom Boga. Jezus jednak zadośćuczynił sprawiedliwości płacąc karę za człowieka swoją śmiercią jako Okup za WSZYSTKICH. Dlatego WSZYSCY będący w stanie śmierci „usłyszą głos jego” i pójdą ci, którzy dobrze czynili (naśladowcy Jezusa), na zmartwychwstanie życia, a ci, którzy źle czynili (wszyscy pozostali), powstaną na sąd.

Czy ten sąd będzie za ich przeszłe grzechy? Wcale nie, ponieważ Jezus już zadośćuczynił sprawiedliwości pod tym względem. Wprost przeciwnie: W dniu tym Sędzia KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI odda według tego, jakie BĘDĄ jego uczynki. I tak „woda żywota” będzie dla KAŻDEGO, „kto chce” (Obj. 22:12,17).

Pytanie: Czy Biblia nie objawia Boga SPRAWIEDLIWOŚCI?

UWAGA: Niektórzy sprzeciwiają się temu biblijnemu poglądowi twierdząc, że oznaczałoby to drugą szansę, ale miliony nigdy nie słyszały imienia Jezus, przez które mogły być zbawione, i w tym życiu w ogóle nie miały żadnej szansy. Co więcej, w procesie sądzenia Bóg, przed wydaniem ostatecznego wyroku, nie daje jednej czy dwóch, lecz wiele szans (Jan 3:8-10; Mat. 23:37; Ps. 103:8).

Miłość

Pogląd ortodoksyjny

Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna Jezusa, by stał się jego Zbawicielem, wymagając by wszyscy, którzy chcieliby być zbawieni, przyjęli Go w tym życiu. Ludziom pozostawiono głoszenie tej dobrej nowiny, a wszyscy, którzy jej nie przyjęli – razem z tymi, do których Ewangelia nie dotarła – będą na wieki zgubieni.

Ścieżka była wąska, niewielu zdołało ją znaleźć, a ci którym się to udało muszą znosić nienawiść i prześladowanie świata (Mat. 7:13,14; 5:10-12; 2 Tym. 3:12). Mieli ich atakować niewidzialni wrogowie (Efez. 6:10-18), a sam diabeł dążyć do zaślepienia ich umysłów.

Pytanie: Jak miłujący i troskliwy Bóg mógł narzucić tak surowe warunki i oczekiwać, że do wielu dotrze Jego Słowo i zostanie zachowane? A może Jego zamiarem jest zbawienie jedynie nielicznych – świętych – i pominięcie wszystkich pozostałych?

Według poglądu ortodoksyjnego Bóg, który tak umiłował świat, niewiele uczynił, by go zbawić!

Pogląd biblijny

Bóg rzeczywiście umiłował świat, ale wiedząc że warunki tego złego świata jedynie nielicznym pozwolą uzyskać zbawienie, przewidział, że ci nieliczni zostaną wzbudzeni pierwsi. Wraz z naszym Panem założą Królestwo niebiańskie, by panować nad całą ziemią, usuwać zło i wprowadzać dobre warunki, w których cały rodzaj ludzki mógłby być doprowadzony do dokładnej znajomości prawdy i otrzymać sprawiedliwą próbę (po raz pierwszy) wiecznego życia na ziemi. W takich warunkach upadną tylko niepoprawni.

W wyniku tego zniesiona zostanie śmierć, a smutku, płaczu i bólu więcej nie będzie. Boski plan osiągnie swój cel – Jego MIŁOŚĆ do świata zostanie zademonstrowana, i zostanie spełniona Jego dawna, potwierdzona przysięgą obietnica dana Abrahamowi (Obj. 21:3,4; 1 Moj. 22:16-18; 2 Piotra 3:13).

Moc

Pogląd ortodoksyjny

Wolą Boga jest zbawienie całej ludzkości, lecz Jego MOC w osiągnięciu tego jest ograniczona mocą i zdolnością Jego ludu w nawracaniu świata. Zgodnie z tym poglądem nasz Ruch niedawno otrzymał list od pewnego misjonarza w Indiach błagającego o pieniądze do kontynuowania swojej pracy. Stwierdził, że jeśli nie uzyska pomocy finansowej, na wieki zginą tysiące dusz.

Pytanie: Co to za Bóg, który jest bezsilny w zbawieniu świata pogańskiego, którego narody tak umiłował (Jan 3:16,17), a w ratowaniu niezbawionych milionów ludzi zależny jest od datków pieniężnych i wysiłków ludzkich?

Pogląd biblijny

Misją Kościoła nigdy nie było zbawienie świata, lecz GŁOSZENIE EWANGELII NA ŚWIADECTWO (Mat. 24: 14), tak jak czynił Jezus, by dotrzeć do tych nielicznych, których Bóg powołuje i rozwija do przyszłego dzieła, dzieła nawracania świata w chwalebnych dniach Jego założonego Królestwa.

„Wy tedy tak się módlcie: … Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi” (Mat. 6: 9,10). Królestwo to zostanie założone i zarządzane przez naszego Pana wraz z Jego wyniesionym do chwały Kościołem w celu błogosławienia świata ludzkości, ponieważ Bóg Biblii dał swemu Synowi WSZELKĄ MOC NA NIEBIE I NA ZIEMI. „Jakom umyślił, tak będzie” (Izaj. 14:24-27).

Pytanie końcowe: Czy prawdziwy Bóg – Bóg Biblii – nie jest Bogiem doskonałej MĄDROŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI, MIŁOŚCI i MOCY? Czy my, którzy Jemu służymy, nie powinniśmy dążyć do poznania Go przez Jego Słowo, a nie przez różne i często sprzeczne wyznania ortodoksji?

Źródło: Sztandar Biblijny, 1994, s. 31-32.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *