Wykład do nominacji starszych i diakonów

W pierwszych wspólnotach chrześcijańskich głosowanie przez podniesienie ręki było podstawą najważniejszych decyzji, np. dotyczących wyboru sług zboru i spraw gospodarczych. Jedyną głową dla lokalnej społeczności był Chrystus, a każdy wierzący i oddany Bogu na służbę człowiek miał tak samo ważny głos w zgromadzeniu.

Pan Jezus uznaje zgromadzenie wierzących i oddanych Mu braci i sióstr jako swoje narzędzie decydujące. Wszystko w zborach ma się jednak odbywać godnie i według odpowiedniego porządku (1 Koryntian 14:40).

Dlatego i z powodu bezpośrednich wskazówek Pisma Świętego co roku przeprowadzamy wybory sług zborowych, a w tym starszych i diakonów. Podawanie kandydatur (czyli nominacje) przeprowadzamy tydzień wcześniej, po to, aby dać braciom i siostrom czas do namysłu przed głosowaniem.

W zborze bydgoskim służbę starszego pełnić mogą bracia, co wynika między innymi z 1 Listu do Tymoteusza 2:12. Siostry jednak również biorą udział w wyborach i aktywny udział w nabożeństwach.

Niektóre kwalifikacyjne dla braci starszych podano w 1 Liście do Tymoteusza 3:2-7 oraz w Liście do Tytusa 1:5-9. Oczywiście wybory zboru mogą być lepsze lub gorsze, za co zgromadzenie będzie odpowiadało w kolejnym roku. Nikt jednak z zewnątrz nie powinien mieć wpływu na decyzję zgromadzenia, którego jedyną nadrzędną władzą, głową, jest Chrystus.

Niektóre kwalifikacyjne dla diakonów podane są poniżej: 1 List do Tymoteusza 3:8-13.

Ważne fragmenty Pisma Świętego do rozważenia: List do Efezjan 4:11-14, Ewangelia wg Mateusza 5:48, Dzieje Apostolskie 20:28-29, List do Efezjan 4:3, Dzieje Apostolskie 14:23, List do Rzymian 3:10.

Ważne fragmenty z literatury do rozważenia: artykuł pt. „Wybory sług kościoła” [„Teraźniejsza Prawda”, marzec-kwiecień 1996, nr 445, s. 20-24]; książka pt. „Nowe stworzenie” (6. tom brata Russella), rozdział VI – „Porządek i karność…”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *