Obiecany czas odnowienia wszystkich rzeczy

… aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.

– Dzieje Apostolskie 3:20-21

W zacytowanym fragmencie powiedziane jest, że Bóg pośle Jezusa Chrystusa. Nie może być tu mowy o pierwszym przyjściu Mesjasza, gdyż Piotr wypowiedział te słowa w dzień zesłania Ducha Świętego. Dziesięć dni wcześniej apostoł i inni widzieli Jezusa wstępującego do nieba.

Jest tu zatem mowa o drugim przyjściu Pana. Jezus sam mówił o tym drugim przyjściu,
np. słowami: „Jeśli odejdę, przyjdę znowu” (Jana 14:3).

Co to jednak znaczy odnowienie wszystkich rzeczy?

Znaczy to przywrócenie do początkowego stanu, czyli restytucja.

A co potrzebuje tego odnowienia? Niektórzy myślą, że chodzi o góry, pagórki, skały, drzewa i tym podobne rzeczy. Przytaczają choćby Księgę Izajasza 40:4, gdzie napisane jest: „Każda dolina podniesiona będzie, a każda góra i pagórek poniżony będzie”.

Te doliny, góry i pagórki są jednak symboliczne. W języku symbolicznym „góry” przedstawiają królestwa; „doliny” znaczą poniżone i uciemiężone klasy i grupy społeczne. Każde królestwo i każda wywyższona rzecz (góra) ma być poniżona, a każda poniżona rzecz (dolina) ma być wywyższona. To znaczy zrównanie społeczeństwa ziemi; i to równanie już się zaczęło. Wierni chrześcijanie nie mają jednak nic do czynienia z tą pracą wyrównywania. Tymi sprawami kieruje sam Bóg. Zadaniem chrześcijan jest ogłaszanie dobrej wiadomości o Królestwie i przygotowywanie się do przyszłych zadań pod rządami Mesjasza – czyli w wielkim skrócie: praca nad własnym charakterem.

Apostoł Piotr odpowiada dalej na pytanie, co ma zostać naprawione w tych „czasach odnowienia”. Tą powszechną odnową mają być objęte wszystkie rzeczy, o których pisali święci prorocy. Wśród wielu z nich Dawid i Izajasz mówili o „pustyni, która zakwitnie jak róża”, a także o niewidomych, których oczy będą otwarte (nie tylko oczy fizyczne, ale i umysłowe). Wtedy chromy ma podskoczyć jak jeleń (Zobacz choćby cały 35. rozdział Księgi Izajasza). Nie tylko niepełnosprawny fizycznie skorzysta, ale i każdy chętny z jakąkolwiek słabością czy to fizyczną, psychiczną czy moralną. W tym ostatnim znaczeniu (w związku z moralnością), słowa „chromy” używa choćby apostoł Paweł, gdy mówi: „Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.” (Hebrajczyków 12:13)

W obiecanych czasach odnowienia Wielki Lekarz, Chrystus, będzie prowadził swoje dzieło wobec wszystkich, którzy będą pragnęli uleczenia ze swoich chorób i wyzwolenia ze słabości. Na ziemię przyjdzie Królestwo Boże, które już dziś panuje w niebie.

Według Biblii zbliża się czas powszechnej odnowy. Naprawione zostaną skutki grzechu i zła. Przywrócony będzie pokój i sprawiedliwość. (obrazek: celebratemessiah.co.nz)

1 thoughts on “Obiecany czas odnowienia wszystkich rzeczy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *