Co rozumieć przez biblijne czasy odnowienia?

W Dziejach Apostolskich 3:20-21 czytamy:

„I pośle Bóg tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa; którego niebo musi zatrzymać aż do czasów odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.”

Odnowienie lub restytucja oznacza powrót do początkowego stanu, przywrócenie czegoś, co zostało utracone. Ten początkowy stan dla rodziny ludzkiej to doskonałość, widoczna w Adamie i Ewie przed ich upadkiem w grzech. Człowiek był stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Obraz Boga oznacza doskonałość zdolności fizycznych, umysłowych, moralnych i religijnych. Podobieństwo Boga oznacza doskonałe panowanie nad ziemią (Księga Rodzaju 1:26, [1]).

Ta początkowa doskonałość człowieka i jego władzy została utracona.

Fizyczna, umysłowa, moralna i religijna degradacja uszkodziła obraz Boga wśród ludzi i przyniosła przekleństwo ziemi, co przyniosło rasie ludzkiej wielką udrękę.

Od tego czasu potomstwo Adama cierpi z powodu skutków grzechu i śmierci. Ten smutny i zdegradowany stan wołał o współczucie Stwórcy i pobudził Boga w Jego miłosierdziu, by uzdrowić ludzi przez posłanie Jezusa na świat, aby umarł jako cena okupu za całą rodzinę ludzką (Ewangelia wg Mateusza 20:28, [2]).

Tak, jak głównym celem pierwszego adwentu Chrystusa było złożenie ceny okupu, tak głównym celem Jego drugiego adwentu jest udzielenie tej wielkiej wartości okupu, by uzdrowić ludzkość przez proces restytucji („czasy odnowienia wszystkich rzeczy”).

Pod koniec tego procesu, przy końcu Wieku Tysiąclecia, wszyscy posłuszni zostaną przywróceni do początkowej doskonałości ludzkiej natury na obraz i podobieństwo Boże i zostaną pojednani ze swoim Stwórcą. Zapowiedź czasów odnowienia „wszystkich rzeczy” z Dziejów 3:21 pokazuje, że odnosi się to nie tylko do ludzkości, ale także do planety Ziemia, która zostanie przekształcona w nowy Ogród Eden (Księga Ezechiela 36:33-36, [3]).

Pismo Święte naucza, że czasy odnowienia lub restytucji zawierają w sobie przynajmniej siedem rzeczy:

1. Wszyscy zostaną uwolnieni od przekleństwa Adamowego, co wymaga, by zostali obudzeni ze śmierci (1 do Koryntian 15:21-22, Jana 5:28-29, [4]).

2. Jako, że nikt nie może być zbawiony przez niewiedzę, wszyscy zostaną doprowadzeni do dokładnego poznania prawdy o Jezusie i Jego ofierze za nich (Dzieje 4:12, [5]).

3. Wszyscy zostaną umieszczeni w warunkach sprzyjających sprawiedliwości, w kontraście do obecnych warunków, które sprzyjają złu (Psalm 72:6-8, [6]).

4. Wszyscy znajdą się pod pozytywnym wpływem Chrystusa, w kontraście do obecnego życia, gdzie stosunkowo niewielu znalazło się pod takim wpływem (Jana 12:32, [7]).

5. Wszyscy poddadzą się Jezusowi i uznają Jego prawo do panowania nad nimi, co niewielu przyjęło w tym życiu (Filipian 2:9-11, [8]).

6. Wszyscy otrzymają możliwość poświęcenia lub oddania swojego życia Bogu, kiedy będzie to łatwiejsza „droga bita” zamiast trudnej ścieżki w obecnym życiu (Izajasza 35:8, [9]).

7. Wszyscy otrzymają możliwość przyjęcia ducha świętego, coś, co w obecnym życiu otrzymali tylko wybrani (Joela 2:28-29, [10]).

______
Źródło: „The Times of Restitution”, UK Bible Students, sierpień 2014.

[1] Rodzaju 1:26 – „A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»”

[2] Mateusza 20:28 – „… na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».”

[3] Ezechiela 36:33-36 – „Tak mówi Pan Bóg: W dniu, w którym oczyszczę was ze wszystkich win waszych, zaludnię znowu miasta, ruiny zostaną odbudowane, a spustoszony kraj znowu ma być uprawiany, zamiast odłogiem leżeć przed oczami każdego przechodnia. I będą mówić: „Ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden, a miasta, które były opustoszałe, zniszczone i zburzone, zostały umocnione i ludne”. A narody pogańskie, które wokoło was pozostaną, poznają, że Ja, Pan, to, co zburzone, znowu odbudowałem, a to, co opuszczone, znowu zasadziłem. Ja, Pan, to powiedziałem i to wykonam.”

[4] 1 do Koryntian 15:21-22 – „Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”

Jana 5:28-29 – „Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: I pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota; ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu.”

[5] Dzieje 4:12 – „I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”

[6] Psalm 72:6-8 – „Zstąpi jak deszcz na trawę, jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię. Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie. I panować będzie od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi.”

[7] Jana 12:32 – „A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.”

[8] Filipian 2:9-11 – „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.”

[9] Izajasza 35:8 – „I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi.”

[10] Joela 2:28-29 (lub: 3:1-2, zależnie od tłumaczeń) – „I stanie się potem, że wyleję swojego Ducha na wszelkie ciało, i będą prorokować wasi synowie i wasze córki, wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy – widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję w tych dniach swojego Ducha.”

1 thoughts on “Co rozumieć przez biblijne czasy odnowienia?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *