Chronologia biblijna – część 1

Przełomowe nauki badaczy Pisma Świętego, zebrane w „Wykładach Pisma Świętego” brata Russella, dotyczyły między innymi celu, sposobu i czasu powrotu Jezusa Chrystusa jako Króla w Jego tysiącletnim panowaniu.

Oto ustalenia badaczy z końca XIX wieku:

Cel powrotu Pana – restytucja („czasy odnowienia wszystkich rzeczy…”)

Sposób – jako niewidzialna dla ludzkiego oka istota w Boskiej naturze

Czas – po znakach rozpoznano, że nie tyle jest bliski, ale że już nastał, a dodatkowym potwierdzeniem stały się wyliczenia chronologii Biblii

(Zobacz wykład: Tysiącletnie królowanie Chrystusa)

Po śmierci brata Russella i mijających latach zaproponowana przez niego chronologia biblijna znalazła się pod obstrzałem, a wraz z podawaniem kolejnych sprzecznych poglądów na ten temat, wśród grup badaczy Pisma Świętego zaczęło się także zacierać dostrzeganie znaków czasu, a niekiedy również zrozumienie sposobu i celu powrotu Pana.

Jednym z braci, którzy w szczególny sposób bronili chronologii biblijnej, a także celu, sposobu i znaków powrotu Pana, jest Michał Łotysz, obecnie mieszkaniec Domu Betania w Miechowie, a wcześniej wieloletni podróżujący nauczyciel Słowa Bożego. Wśród wielu wykładów tego Brata o tej tematyce, jest choćby pięcioczęściowa polemika z różnymi nowymi poglądami, które ukazały się po śmierci brata Russella. Jako, że te rzekome poprawki powracają w pozmienianej formie także dziś, pomyślałem, że warto przypomnieć te myśli, także by przypomnieć pracę brata Michała Łotysza na tym polu.

Wykłady te nie są łatwe, kolejność podawania argumentów wydaje mi się zaskakująca (np. rozpoczęcie argumentacji od odroczonego dziedzictwa Abrahama). Jakość nagrań pozostawia sporo do życzenia. Pochodzą one z roku 2004. A mimo wszystko myślę, że chętni uznają, że warto się z tym materiałem zapoznać.

(Polecamy także wykład: Chronologia biblijna. Jezus Chrystus Panem sabatu)

Na razie wrzucam część 1 w wersji audio i przepisaną roboczo w wersji tekstowej (w razie literówek – proszę zgłaszać, poprawię):

Druga część w podobnej formie pojawi się za jakieś dwa tygodnie.

Oczywiście dla zainteresowanych chronologią biblijną polecaną kolejnością byłoby uważne przestudiowanie z Pismem Świętym dowodów biblijnych podanych w książkach:
– C.T. Russell, „Boski plan wieków”
– C.T. Russell, „Nadszedł czas”
– C.T. Russell, „Przyjdź Królestwo Twoje”
– P.S.L. Johnson, „Tysiąclecie”
a także w dodatku brata Johnsona do książki „Nadszedł czas” (TP 1971, s. 28)

Ta seria wykładów zakłada już dość dobrą znajomość tych zagadnień i dlatego dla niektórych osób może być jeszcze w danym momencie niestrawna.

WYKŁAD W FORMIE TEKSTOWEJ:

Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry!

Temat, jaki będziemy rozważać w kilku częściach to: CHRONOLOGIA.

Chronologia jest jednym z ważnym zarysów Boskiego planu. Dzięki niej znamy czasy i chwile, w których się znajdujemy. Dlatego Pan przez wiernego sługę brata Russella opracował na podstawie dowodów biblijnych w drugim tomie – chronologię. Lecz przeciwko tej chronologii brata Russella po jego śmierci powstali tacy bracia, co chcieli skorygować, rzekomo poprawić, że oni lepiej pojmują niż to opracował brat Russell. I oprócz chronologii brata Russella mamy sześć chronologii. W skrócie wykażę czyje to są i na czym bazują swoje zmiany co do obliczeń chronologii brata Russella:

Pierwsza z nich to chronologia br. Oleszyńskiego. Brat Oleszyński to był prywatny sekretarz brata Russella dla braci polskich. On zmienił chronologię bazując na zmianie czasów pogan. Trzeba stwierdzić, że historycy świeccy prawie wszyscy, dziesiątki ich jest, którzy podają, że detronizacja Sedekiasza, ostatniego króla żydowskiego, nie był to rok 607 p.n.e., ale rok 588-587. Więc to skłoniło br. Oleszyńskiego, chciał uznać argumenty historyków świeckich. Dlatego zmienił datę czasów pogan. Nie – 607 p.n.e., tylko 588, czyli dziewiętnaście lat później. Jeżeli 19 lat później to automatycznie z tym że jak dodał 19 lat do daty wtórej obecności Pana, do roku 1874, to mu to wyszło rok 1893 – wtóra obecność Pana. Ale mierzył nie od upadku Adama, tylko od stworzenia Adama, czyli nie 19 lat zmienia tylko 17 lat, bo wyliczenie brata Russella – 2 lata Adam w raju przed upadkiem. Stąd: od stworzenia Adama – wyliczenie brata Oleszyńskiego – 6000 lat skończyło się 1 października 1891 r. Jako data wtórej obecności Pana. No i żniwo przyjął tak samo jak podał brat Russell, 40 lat, no i jak dodamy do roku 1891 40 lat to mamy rok 1931. 1891-1931 = 40 lat.

Gdyby ta poprawka miała być prawdziwą, opierając się na chronologii świeckiej, co uczynił brat Oleszyński, to musiałby być znak zewnętrzny prawdziwości przez Pana tej poprawki od br. Oleszyńskiego chronologii brata Russella. Wymagałoby rok 1931-1932: wybuch wojny światowej. Czemu? Bo tak było w wypadku 40 lat żniwa (1914 r. – wojna światowa, było znakiem zewnętrzny, że rozpoczęło się symboliczne palenie kąkolu). Bo gdy pszenica zżęta w 40-letnim okresie żniwa, no to następną czynnością jest paleniem kąkolu. Ogień to znaczy znak zewnętrzny, ucisk, lecz żadne wydarzenie polityczne, wojenne nie miało swojego miejsca w roku 1931-32, czyli Bóg tę rzekomą poprawkę br. Oleszyńskiego zignorował, żadne wydarzenie się nie stało, czyli tę chronologię odrzucamy br. Oleszyńskiego, a br. Oleszyński w języku polskim, natomiast bracia tzw. grupa PBI pierwsi zrobili to w j. angielskim w Ameryce. Ta poprawka chronologii br. Russella przez br. Oleszyńskiego jest w czasopiśmie braci Wolnych, „Straż” rok 1925, strona 138-139. No i czasy pogan rozpoczyna 19 lat przed detronizacją Sedekiasza, bo jak Sedekiasz zdetronizowany rok 588, no to 19 lat wcześniej, czyli bierze, gdy jeszcze istniało figuralne królestwo Boże, już rozpoczyna czasy pogan, co jest nielogiczne, bo przecież, gdy Bóg ma swe figuralne królestwo to nie mogły się rozpocząć czasy pogan. Dopiero gdy o ostatnim królu żydowskim czytamy proroctwo Ezechiela 21:25-27, popatrzmy, co czytamy. „Eze 21:25-27 bg „(25) A ty, nieczysty bezbożniku, księciu Izraelski! którego dzień przychodzi, gdy nieprawość skończona będzie: (26) Tak mówi panujący Pan [Bóg Jehowa]: Zdejm tę czapkę, a zrzuć tę koronę, która już nigdy takowa nie będzie; tego, który w poniżenie przyszedł, wywyższę [czyli w tym wypadku pogan wywyższę], a wywyższonego poniżę [was Żydów poniżę]. (27) W niwecz, w niwecz, w niwecz ją obrócę [koronę królestwa żydowskiego], czego pierwej nie bywało [czegoś takiego podobnego wcześniej nie bywało, że teraz odrzuca królestwo Boże figuralne na jak długi czas?], aż przyjdzie ten, co do niej ma prawo, któremu ją dał. [tu jest zapowiedź ostatniego króla żydowskiego Sedekiasza, dlatego od detronizacji Sedekiasza mogą się rozpocząć czasy pogan]”. A wiemy, że okres trwania to 2520 lat, więc dlatego opieranie się na historykach świeckich mija się z podstawą biblijną. Chyba my dla nas jako studenci Pisma Św. jest Biblia podstawą a nie historycy świeccy. Historycy świeccy w wielu wypadkach mylą się. Np. już późniejsza sprawa: narodzenie Jezusa Pana. Historycy świeccy datę narodzenia Pana dają 4 r. pn.e. do 6 r. n.e. czyli 12 lat rozbieżności na punkcie narodzenia Jezusa. Tak podobna sprawa z Herodem Wielkim, za którego prawda był dekret rzezi niemowląt. Niezgodność. Więc jak możemy, jeżeli mamy późniejsze daty historyczne i nie ma zgodności pomiędzy historykami świeckimi, uznać, że akurat na punkcie upadku królestwa żydowskiego więc to stało się rok 588 – detronizacja Sedekiasza, a nie rok 607. Dlatego Bóg odrzucił tę kombinację zmiany jaką zrobił brat Oleszyński, czy wcześniej bracia PBI w Ameryce w j. angielskim, czyli odrzucamy pierwszą kombinowaną chronologię br Oleszyńskiego, która nie ma akceptacji Pańskiej: żadne wydarzenie po 40 latach żniwa zewnętrznie nie dowiodło symbolicznego palenia kąkolu tak jak obraz tego wymagał. Pan gdy dał przypowieść o pszenicy i kąkolu podał – po żęciu trzeba kąkol związany spalić. Palenie ogniem to jest konflikt ucisku.

Druga chronologia, która zmienia wyliczenia br. Russella to chronologia braci Świadków Jehowy. ŚJ skrócili chronologię br. Russella o 103 lata. 100 lat skrócili w okresie sędziów, zamiast 450 lat ŚJ mają 350 lat okres sędziów. No i 3 lat skrócili w okresie królów. Zamiast 513 lat jak br. Russell wylicza w II tomie okres królów to świadkowie mają 510. Bardzo sobie uprościli wyliczenie czasów królów bracia świadkowie, mianowicie, wiemy że trzej pierwsi królowie królowali po 40 lat – Saul, Dawid, Salomon. I po śmierci Salomona królestwo Izraela rozdzieliło się na dwa – Judy i Izraela (buntownik – król Jeroboam). I tak świadkowie popatrzmy jak sobie uprościli wyliczenie okresu królów. Ezechiela 4:5 – od czwartego wiersza: „Potem połóż się na lewym boku, a Ja włożę na ciebie winę domu izraelskiego. Ile dni będziesz tak leżał, tyle dni będziesz nosił ich winę. (5) A Ja wyznaczę ci za lata ich winy równą liczbę dni: Trzysta dziewięćdziesiąt. Przez tyle dni będziesz nosił winę domu izraelskiego.” Ale wiemy, że tu trzeba liczyć: dzień za rok. I ile dni leżeć będziesz to będzie tyle lat nieprawość znoszona wg liczby dni, tyle lat. Dzień za rok daję tobie (w. 6). A gdy je wypełnisz układziesz się po wtóre na prawy bok twój i poniesiesz nieprawość przez 40 dni….

Czyli trzej królowie pierwsi – Saul, Dawid i Salomon po 40 lat, 120 lat. + tych 390 dni, gdy dodamy to mamy 510. Tak sobie bracia świadkowie uprościli. Po co się trudzić ilu królów było, dodawać. Pierwszych trzech było 120 lat, a następnie 390 dni = 390 lat. Te 390 dni nie ma nic wspólnego z literalnym narodem Izraela, to jest proroctwo. Dotyczyło to 390 lat w okresie szóstym filadelfijskim [rozwoju Kościoła], za błędy papieskie, w ciągu 390 lat przez reformatorów od Jana Wessella aż do Millera – znoszenie tych błędów nominalnego duchowego Izraela czyli papiestwa przez reformatorów. Nie ma tu żadnej podstawy do literalności 390 lat w stosunku do królów izraelskich. No ale też sprawdźmy czy to ich wyliczenie Bóg zaakceptował. Czyli 103 skrócili chronologię bracia ŚJ w stosunku do chronologii br. Russella. Od stworzenia Adama w ich wyliczeniu 6000 lat minęło w roku 1975. W ich publikacjach taka książka jak pt. „Życie wieczne wierności synów Bożych” (19-22 str. tabela wyliczonych różnych dat od Adama poczynając) podali rok 1975 kończy się 6000 lat i wejdziemy w millenium. Miało być już po Armagedonie, po ucisku, i królestwo Pana w pełni. Od roku 1975. Również w Strażnicy pt. „Księga ścisłych dat historycznych” cały nr Strażnicy – też wyliczenie na rok 1975. A my mamy rok 2004 i nadal istnieje królestwo szatana. Nie ma millenium, jak oczekiwali świadkowie. Już miało być po bitwie Armagedonu w ich pojęciu, królestwo diabła obalone i miało być millenium naszego Pana, siódme tysiąclecie, millenium. Tą poprawkę skombinowaną chronologii braci świadków Pan zignorował – upada.

Trzecia chronologia – brata Stachowicza, wodza „Świtu” w Polsce. Brat Stachowicz w kilku numerach „Świtu” bazował na powstaniu Bar Kochby. Powstanie młodzi żydowskiej przeciwko żołnierzom pod przywództwem Bar Kochby to były lata 132-135 n.e. O tym możemy czytać w II tomie br. Russella, s. 342-343. Brat Russell przytacza wypowiedź historyka, że upadek powstania Bar Kochby jest rok 135. Wszelkie nadzieje żydostwa do uzyskania niepodległości runęły. Brat Stachowicz mówi: „proszę bardzo, jeżeli brat Russell podawał: oblężenie Jerozolimy 69 r. n.e. i spalenie świątyni 69-70, a upadek powstania Bar Kochby jest rok 135 czyli 66 lat później czyli dodać do roku 1914 (bo 70 rok – oblężenie Jerozolimy to równoległość do 1914: wybuch ucisku) i dodać 66 lat to dodamy 66 lat do 1914 r. mamy rok 1980-1981 i miał być koniec ucisku, Królestwo w pełni. W takich Świtach jak 1970 rok, nr 6, s. 14,18,21 i w roku 1983 Świt nr 5 str. 22, 1962, Świt nr 9-10 s. 35. Tam podane są te poprawki chronologii brata Russella, że wszyscy badacze Pisma Ś.w nie zauważyli tych myśli które brat Russell podaje w II tomie, wypowiedź tego historyka. No ale znów, rok 1980-81 już miało być po ucisku, już Królestwo, ale nie ma. Mamy rok 2004. Czyli Pan również obala i tę trzecią poprawkę chronologii. Żadne wydarzenia po roku 1980-81 nie były dowodem, że już żyjemy w Królestwie naszego Pana. Nieumieralność i panowanie króla sprawiedliwość.

Czwarta chronologia jest jeszcze bardziej dziwna. Grupa w Polsce, mała grupka br. Wolnych oddzielona w Polsce, pod przywództwem br Purwina i Potempy zupełnie zaprzeczają, że wtórej obecności Pana jeszcze wcale nie ma. Pan nie jest obecny; że br. Russell w ogóle źle poobliczał, więc zamiast się trudzić, jak br. Russell podał w II tomie to oni bardzo prostym tekstem chcą udowodnić poprawność chronologii biblijnej. Łukasza 13:31-33 – „Luk 13:31-33 bg „(31) W onże dzień przystąpili niektórzy z Faryzeuszów, mówiąc mu: Wynijdź, a idź stąd; bo cię Herod chce zabić. [dziwna sprawa: tak, jakby faryzeusze chcieli zabezpieczyć Pana przed śmiercią. Jaką dał odpowiedź Pan Jezus faryzeuszom?] (32) I rzekł im: Idźcie, a powiedzcie temu lisowi [Herodowi]: Oto wyganiam dyjabły, i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia dokończenie wezmę. [proszę bardzo] (33) Wszakże muszę dziś i jutro i pojutrze odprawiać drogę: albowiem nie może być, aby miał prorok zginąć, oprócz w Jeruzalemie.”

Mówią: proszę. Pan mówi dziś i jutro (dni Jezusa = długość 1000 lat), więc do dni Pana 30-33 r.n.e. dodać dziś i jutro 2000 lat to mamy 2030-2033 i dopiero będzie wtóra obecność Pana i Pan błyskawicznie wszystko załatwi. Jeżeli to byłoby logiczne, dwa dni tysiącletnie to Pan by dopiero miał przyjść 2030-33. Lecz ci bracia nie zauważają wielkiej sprzeczności, bazując na tych wierszach, że Pana nie ma. To trzeba im było wracać do Babilonu, bo przed wtórą obecnością Pana lud Boży ma być w Babilonie. Pan dopiero we wtórej obecności jest żniwiarzem, i Pana głos: „wynijdź mój ludu z Babilonu”, czyli tym braciom Purwinowi itd… Trzeba wracać do katolicyzmu i spokojnie czekać na rok 2033, wtenczas ma się pojawić Pan po raz drugi i będzie głos: „Wynijdź mój ludu z Babilonu”, a oni mówią, że są w prawdzie nie w Babilonie, a mówią: Pana nie ma obecnego po raz wtóry. To bardzo zakrawa na śmieszność, bo nie zawsze te wyliczenia dni Pańskich oznaczają pełne tysiące lat. Przykładowo: Gdy Pan powiedział rozwalcie świątynię, bo ja w trzech dniach zbuduję kościół swój to czy budowa kościoła Chrystusowego ma trwać 3000 lat? Bo 3 dni jak dzień=tysiąc lat to trzy tysiące lat. My wiemy, że już kościół jest zbudowany, a wcale nawet 2000 lat nie minęło, od początku budowy kościoła, a wypełniło się 3 dni budowy. Czyli: czwarty dzień od Adama to 4000 lat. W piątym Pan rozpoczął budowę, środkowy – szósty, pełne tysiąc lat, no i trzeci dzień budowy to początek Tysiąclecia i Pan zakończył budowę Kościoła, ostatni członek kościoła – brat Johnson, rok 1950, kościół cały zbudowany poza wtórą zasłoną. Wcale nie trzy tysiące lat, a Pan powiedział, że w trzech dniach zbuduje. Albo drugi dowód, czy literalnie jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce to był dowód, że tak Pan Jezus miał być w sercu ziemi trzy dni i trzy noce? Czy był trzy doby w grobie? Przecież tylko piątku są trzy godziny, cała sobota był w środku i rano w niedzielę Pan zmartwychwstał. To trzy dni i trzy noce. Wcale nie oznacza, że dziś i jutro to dwa dni Pana, że dają nam pełne dwa tysiące lat od słów Pana, aby udowadniać jego wtórą obecność. Po pierwsze nielogiczne bo trzeba by wracać do Babilonu, a po drugie mamy dowody, że biblijne liczenia dni nie zawsze dają pełne tysiące lat (budowa Kościoła, albo Pan Jezus pełne trzy doby nie był w sercu ziemi tak jak Jonasz w brzuchu wieloryba). Odpada również i ta kombinacja, bardzo prosta chronologia braci – Purwina i Potempy. Nieakceptowalna, nierozsądna, nielogiczna z Boskiego punktu liczenia czasu.

5 Chronologia: to jest chronologia brata Wiśniewskiego w Polsce. Brat Wiśniewski wywodzi się z ruchu Epifanii z czasów Kasprzykowskiego w Warszawie i podjął się tzw. biblijnego liczbowania. Liczbowania różnych tekstów Starego i Nowego Testamentu, bo alfabet hebrajski i grecki występują nie tylko litery, ale litery występują jako cyfry. Dlatego jest tzw. biblijne liczbowanie. Opracował wiele książek swego obliczenia i te wyliczenia bazowały na takich datach: 1977 (koniec spłodzenia z ducha świętego, wybór kościoła), 1980 (zmartwychwstanie maluczkiego stadka), 1984 (koniec ucisku i zmartwychwstanie wielkiej kompanii), 1985 (zmartwychwstanie proroków). Po niespełnieniu się jego wyliczeń, bo żył aż do 1994 r., więc jak się nie spełniły jego wyliczenia zaprzestał liczenia. Ale miał swych zwolenników. Dopiero jego zwolennicy już po śmierci br. Wiśniewskiego uznali, że br. Wiśniewski był ostatnim członkiem kościoła (10 września 1994 r.) przemienionym, opracowali na nowo wyliczenia i bardzo ciekawe wyliczenia im wyszły. Prorocy zmartwychwstali 28 maja 2001 r. Żyjemy po fakcie zmartwychwstania proroków. Pytamy się: to gdzie oni jak zmartwychwstali? Odpowiadają: że schowani są. A wyjdą na arenę publiczną w ich wyliczeniu: 13 marca 2005 r. Czyli za rok czasu mają się pokazać zmartwychwstali prorocy, rozpoczną w Jeruzalem królowanie Królestwa naszego Pana na ziemi. Zmartwychwstali i schowali się. Liczba proroków zmartwychwstałych – 144 jednostki (Obj. 21:17). Popatrzmy: takim tekstem uzasadniają liczbę proroków – Rev 21:17 bg „(17) I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa.”

i mówią proszę bardzo – tych 144 łokci długość miasta Jeruzalem to liczba proroków: 144 jednostek. Po pierwsze, że miasto Jeruzalem wyobraża kościół, a nie proroków, a liczba 144 to wielokrotność liczby 12. 12×12 = 144. Liczba 12 to liczba maluczkiego stadka. Nie ma żadnego związku z prorokami. Kościoła Chrystusowego liczba 144 000, a proroków jako przedstawicieli kościoła na ziemi tylko 144 jednostek. Czyli prorocy ważniejsi od kościoła, bo 144 000 mają przedstawicieli 144 jednostek. Czyli 1 prorok ważniejszy, bo ma 1000 z kościoła do pomocy. Nie może być klasy proroków tak znikoma liczba, nie może być mniej jak 144 000, ale więcej niż 144 000 to tak. Bo nie może być klasa niższa w godności liczebnie mniejsza niż klasa najważniejsza, „królowie i kapłani”. Ta liczba 144 łokcie – mury Jeruzalem – nie maja nic wspólnego z klasą proroków, ale kościoła. 12X12=144, a więc liczba maluczkiego stadka. Odważyli się na taką śmieszność. Bo gdyby wyliczenia robili przed tą datą, że mają prorocy powstać, ale oni wyliczenia zrobili w zeszłym roku – 2002. Już po fakcie zmartwychwstania proroków. Wyliczenia robią w roku 2002, a prorocy już zmartwychwstali 28 maja 2001 r. Podobieństwo sędzia Rutherford swego czasu podawał, że prorocy zmartwychwstaną w 1925 r. Bracia świadkowie postawili pytanie rok 1926 – gdzie ci prorocy co mieli zmartwychwstać? Gdzie oni są? Rutherford: tak, oni zmartwychwstali, tylko są pochowani. I taka śmieszność na jaką Rutherford się naraził, odważyli się właśnie ci bracia zwolennicy Wiśniewskiego, bo on to podawał przed rokiem 25 że prorocy zmatwychwstaną, a oni już po fakcie opracowali swoje kombinacyjne wyliczenie, że prorocy zmartwychwstali w 2001 w 2002 roku. Na arenie mieli wyjść 13 marca 2005.

Czyli za rok czas dekret – zmartwychwstałych proroków 144 jednostek w Jeruzalem światu – królestwo Pana, koniec królestwu szatana. Widzicie jakie są ciekawostki na punkcie chronologicznym?

Szósta chronologia – chronologia br. Davida Rice’a, Ameryka, grupa PBI. Najwięcej skombinowana ze wszystkich kombinacji, jakie się ukazały pomiędzy badaczami Pisma Świętego. Skrócił chronologię br. Russella o 170 lat. I tak, 101 rok skrócił w okresie sędziów (nie 450 lat, ale 349 lat); 50 lat skrócił w okresie królów (zamiast 513 lat to dał 463 lata), no i 19 lat w okresie czasów pogan; czyli 101+50+19= 170 lat. Bardzo wybitną jest jednostką brat David Rice. Ta chronologia ja z nią spotkałem się na Ukrainie we Lwowie u br. Parylaka. Zagorzały zwolennik przetłumaczył tę chronologię z angielskiego na j. rosyjski. I rozesłał tę chronologię (…). Dlatego, że ta chronologia ma być najciekawsza, więc będziemy pobijali wszystkie kombinacyjne argumenty tej chronologii brata Rice’a o 170 latach zmiany.

1 Dowód prawdziwości chronologii brata Russella, a pobicie chronologii brata Rice’a, to jest taki dowód. 1 Mojżeszowa 15:7-12 → Gen 15:7-12 bg „(7) I rzekł do niego [Bóg do Abrahama]: Ja Pan, którym cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, abym ci dał ziemię tę w osiadłość. (8) Zatem rzekł Abram: Panie Boże, po czemże poznam, iż ją odziedziczę? [tę ziemię, do której mnie prowadzisz?] (9) [gwarancja Boża:] I odpowiedział mu: Weźmij mi jałowicę trzyletnią, i kozę trzyletnią, i barana trzyletniego, i synogarlicę, i gołębiątko. (10) Wziął tedy wszystko to i rozciął na poły; a jedną część położył przeciw drugiej, ale ptaków nie rozcinał. (11) Tedy się zleciało ptactwo do onych ścierwów, i odganiał je Abram. (12) I stało się, gdy słońce zachodziło, że przypadł twardy sen na Abrama, a oto strach i ciemność wielka przypadła nań.”

Boska odpowiedź dana Abrahamowi po czym pozna, że odziedziczy ziemię. Trzy zwierzęta po trzy lata to 9 lat. Ptaki po roku to razem 11 lat. Wiek tych zwierząt ma bardzo ważną gwarancję od Boga dla klasy proroków. 1. Co te zwierzęta symbolizują? 2. Potem wiek, razem 11 lat. Pierwsza jest podana jałowica trzyletnia – jałowica symbolizuje Starożytnych i Młodocianych Godnych. Koza trzyletnia – Wielka Kompania. Baran trzyletni – Maluczkie stadko. Trzy zwierzęta, cztery klasy. Rozcięcie – symbol poświęcenia tych klas. Ptaki nierozcinane, synogarlica [figuralnie uspr. Żydzi], gołąbiątko [WE: tymczasowe usprawiedliwienie]. W ptakach uspr. niepoświęceni WŻ – Żydzi i tymczasowo usprawiedliwieni a nie poświęceni WE – gołąbiątko. W trzech zwierzętach – 4 wybrane klasy, których rozcięcie to symbol poświęcenia. Synogarlica, gołabiątko – usprawiedliwieni, ale nie poświęceni. Wiek – razem 11 lat. Trzy zwierzęta po trzy lata to 9 lat. Ptaki po roku to razem 11 lat. Ale rok biblijny, bo mamy lata – słoneczne, księżycowe i biblijne. Rok słoneczny – 365 dni, przestępny – 366. Księżycowy – 354-355 dni. Jak wobec tego Żydzi mają księżycowe lata? Jeżeli rok jest krótszy o 10 dni od naszego roku. To powinni mieć o wiele więcej lat w ciągu 6000 lat niż my licząc lata słoneczne. A nie mają więcej. Dlaczego? Cykl 19-letni. W cyklu 19 lat słonecznych Żydzi mają 7 lat przestępnych i każdy żydowski rok przestępny ma 13 miesięcy. Co trzeci rok rok przestępny – 13 miesięcy. Wyrównana jest w ten sposób różnica pomiędzy długością lat słonecznych, a lat księżycowych. W cyklu 19-letnim co do minuty to się wyrównuje. 6,8,9,11,14,17 – lata przestępne. Lata biblijne to 360 dni. Pośrodku pomiędzy słonecznym a księżycowym, to lata biblijne. 11 lat biblijnych w tym wieku zwierząt i ptaków – 11×360 dni = 3960 dni. Dzień za rok daję tobie – 3960 lat. Od jakiej daty ta Boska gwarancja dana Abrahama? Od daty zawarcia przymierza z Abrahamem. 15 nisan 2045 p.n.e. + 3960 lat => 15 nisan 1916 r. czyli 18 kwietnia 1916 r. Co stało się 18 kwietnia 1916 r.? Jak wygląda ta Boska gwarancja dana Abrahamowi? Najważniejsza klasa pokazana w tych zwierzętach – baran – symbol maluczkiego stadka. Maluczkie stadko w ostatnim członku opuściło Babilon (18 kwietnia 1916 r.). Skończyło się 40 lat żęcia, ale i pokłosie. Tak jak dalej w tym rozdziale 2 Mojż. 15 Bóg wyjaśnia Abrahamowi.

1 Mojż. 15:13-

Gen 15:13 bg „(13) I rzekł Pan do Abrama: Wiedz wiedząc, iż gościem będzie nasienie twoje w ziemi cudzej, i podbiją je w niewolą, i utrapią je przez cztery sta lat.

Kiedy te czterysta lat się wypełniły? Nasienie Abrahama wg ciała – Izaak. Izaak gdy miał 5 lat był prześladowany przez Ismaela. Od prześladowania Izaaka przez Ismaela, od tego momentu do wyjścia Żydów z niewoli egipskiej: 400 lat. Nasienie twoje trapione przez 400 lat w ziemi egipskiej.

Abraham w chwili zawarcia przymierza z Bogiem miał 75 lat, gdy się rodził Izaak miał 100 lat, czyli 25 lat później, a Izaak miał 5 lat gdy prześladowany przez Ismaela. 30 lat między przymierze a prześladowaniem Izaaka przez Ismaela. 400 lat od tego czasu aż do wyjścia z niewoli egipskiej.

w. 14 – 14) A wszakże naród on, któremu służyć będą, ja sądzić będę; a potem wynijdą stamtąd z majętnością wielką. (15) Ale ty pójdziesz do ojców twoich w pokoju; i pogrzebion będziesz w starości dobrej 16) A w czwartem pokoleniu tu się wrócą [twe potomstwo]; bo jeszcze nie wypełniła się nieprawość Amorejczyka aż do tego czasu.

W czwartym pokoleniu… Co to czwarte pokolenie symbolizuje? I tak, teraz pokazujemy te cztery pokolenia co symbolizują:

Wiek Patriarchów – 1 pokolenie

Wiek Żydowski – 2

Wiek Ewangelii – 3

Początek Tysiąclecia – 4 pokolenie (kościół wyzwolony)

Najważniejsza klasa, maluczkie stadko, jest gwarancją. Czyli w tej odp. jaką Bóg dał Abrahamowi, maluczkie stadko jest gwarancją dla wszystkich innych klas boskiego błogosławieństwa, dla całego świata ludzkości. Do 18 kwietnia 1916 r. (ta liczba 3960 lat) ostatni członek kościoła opuścił Babilon, Egipt pozafiguralny. Nie tylko zżęci, ale popieczętowani na czołach: tyle wiedzy, by opuścić Babilon, przyjść do prawdy na czasie.

Natomiast Brat Rice o 170 lat skrócił chronologię brata Russella to trzeba by do 18 kwietnia 1916 r. dodać Rice’owi 170 lat to mamy rok 2086. Do tego roku kościół na czołach popieczętowany. A w jego obliczeniu pełnia królestwa rok 2043. Czyli 43 lata w królestwie naszego Pana dopiero miałby być kościół pieczętowany na czołach.

Odpada. Pierwszy dowód jaki dajemy przeciwko skombinowanej chronologii br. Rice’a: odpowiedź Boska dana Abrahamowi. Boska odpowiedź: 3 zwierzęta rozcięte, każde zwierzę po 3 lata i dwa ptaki nierozcinane, ptaki po roku, razem 11 lat biblijnych – 3960 dni/lat. Od przymierza z Abrahamem, teraz ci daję gwarancję, kiedy otrzymasz ziemię. Gwarancją, że ją otrzymasz w wieku tych zwierząt. Najważniejsza klasa – baran, maluczkie stadko, ona w ostatnim członku opuściła Egipt/Babilon 18 kwietnia 1916 r. To gwarancja dla proroków, zostań w swoim losie Abrahamie, czekajcie, aż Pan was z kościołem zmartwychwzbudzi was w lepszym zmartwychwstaniu, i będziecie książętami po całej ziemi. Obalenie chronologii brata Rice’a.

Drugi dowód, który obala kombinacyjną chronologię br. Rice’a to trzy proroctwa związane z Izraelem. Tymi proroctwami są Proroctwo Izajasza 40:1-2,

Isa 40:1-2 bg „(1) Cieszcie, cieszcie lud mój! mówi Bóg wasz. [komu Bóg poleca jaki Bóg cieszyć? Żydów. Duchowemu Izraelowi – badaczom Pisma Św. Co mieli powiedzieć Żydom?] (2) Mówcie do serca Jeruzalemu: ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego, i że wziął z ręki Pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje.

To jest jedno proroctwo związane z Izraelem – dwójnasób gdy się wypełni dwójnasób pocieszajcie mój lud Izraela.

Drugie proroctwo – Jeremiasza 16:10-18

Jer 16:10-18 bg „(10) A gdy opowiesz ludowi temu wszystkie te słowa, a rzekliby do ciebie: Przecz Pan wyrzekł przeciwko nam to wszystko wielkie złe? I cóż jest za nieprawość nasza, i co za grzech nasz, którymeśmy zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu naszemu? (11) Tedy rzeczesz do nich: Przeto, iż mię opuścili ojcowie wasi, (mówi Pan) a chodzili za bogami cudzymi, i służyli im, i kłaniali się im, lecz mnie opuścili, i zakonu mego nie przestrzegali. (12) A wy [pokolenie do którego Jeremiasz przemawiał] dalekoście gorzej czynili, niż ojcowie wasi; albowiem oto każdy chodzi za uporem złego serca swego, nie słuchając mię; (13) Dlatego wyrzucę was z tej ziemi do ziemi, którejście nie znali, wy i ojcowie wasi, a tam służyć będziecie bogom cudzym we dnie i w nocy, dokąd wam nie okażę miłosierdzia. (14) Przetoż oto dni idą, mówi Pan, że nie rzeką więcej: Jako żyje Pan, który wywiódł synów Izraelskich z ziemi Egipskiej. (15) Ale: Jako żyje Pan, który wywiódł synów Izraelskich z ziemi północnej, i ze wszystkich ziem, do których ich był wygnał, gdy ich zasię przywiodę do ziemi ich, którąm dał ojcom ich. (16) Oto Ja poślę do wielu rybitwów, (mówi Pan) aby ich łowili; potem poślę do wielu łowców, aby ich łapali na wszelkiej górze i na wszelkim pagórku, i w dziurach skalnych. (17) Oczy moje patrzą na wszystkie drogi ich; nie są utajone przed obliczem mojem, ani jest zakryta nieprawość ich przed oczyma mojemi. (18) I oddam im pierwej w dwójnasób za nieprawości ich, i za grzechy ich, przeto, że ziemię moję splugawili trupami obrzydliwości swojej, i sprosnościami swemi napełnili dziedzictwo moje.”

Drugi raz – dwójnasób Izraela za grzechy.

Trzecie proroctwo – Zachariasza. U proroka Zachariasza czytamy 9:12 –

Za 9:12 bg „(12) Wróćcież się tedy do twierdzy, o więźniowie [mowa do Żydów], którzy nadzieję macie! albowiemci i dziś dwojako opowiadam i nagrodzę.”

Dwojako ci oddam … (poprawne tłumaczenie)

dziś…

Kiedy to słowo dziś się wypełniło dla Żydów? Wiersz 9 pomaga zrozumieć: Za 9:9 bg „(9) Wesel się bardzo, córko Syońska! wykrzykaj, córko Jeruzalemska! Oto król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel ubogi i siedzący na ośle, to jest, na oślęciu, źrebiątku oślicy.”

Dziś – wjazd Pana na oślicy jako króla (10 Nisan 33 r. n.e.)

Ten środkowy punkt dwóch części czasów „dziś” – 10 Nisan 33 r. n.e. – i kiedy skończył się czas niełaski dla Izraela? Ta niełaska trwała 1845 lat. Dodajmy do 10 nisan 33 r. n.e. 1845 lat czasu niełaski, a dojdziemy do 10 Nisan, wiosna 1878. Niełaska dobiegła końca. Fakt historyczny potwierdza prawdziwość, że ten rok skończył czas niełaski. Odbył się kongres narodów w Berlinie, na którym kongresie w roku 1878 – deklaracja uchwalona: Palestyna krajem Żydów. Czyli pierwszy dowód, że łaska Boża wraca do Żydów. Dwójnasób, druga część, czas niełaski dobiegł końca. Drugie wydarzenie, raczej polityczne: kongres berliński uchwalił: Palestyna krajem Żydów. Kongres ten wypełnił proroctwo o którym czytamy u Zach. 8:23 – Za 8:23 bg „(23) Tak mówi Pan zastępów: W one dni uchwycą się dziesięć mężów ze wszystkich języków onych narodów; uchwycą się, mówię, podołka jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami.”

Dziesięciu mężów – dziesięć grup językowych narodów Europy:

1-grecka

2-turecka

3-madziarska (węgierska/ugro-fińska)

4-słowiańska (w tym i polski język)

5-skandynawska

6-germańska (Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg)

7-francuska

8-hiszpańska

9-angielska

10-włoska

Dziesięć grup językowych biorących udział w swych delegatach na kongresie narodów w Berlinie pod przewodnictwem Żyda („do podołka jednego żyda”), kongresowi berlińskiemu przewodniczył Żyd – premier Anglii: Benjamin Disraeli. Pod przewodnictwem Disrealiego uchwalono deklarację: Palestyna krajem Żydów. To była sprawa polityczna, po raz pierwszy narody świata uznały Żydów za naród i prawo do ich ojczyzny, do Palestyny.

Ważniejsza sprawa – sprawa religijna. Popatrzmy co czytamy o religijnej sprawie. Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 11:25 –

Rom 11:25 bg „(25) Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie [zaślepienie] z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan.”

Czyli zupełność z pogan, gdzie mieli wejść? Do Kościoła. Próbne wejście z pogan w klasę Kościoła. Wiosna 1878. Od tej daty zaślepienie Izraela zmniejsza się. Właśnie też w roku 1878, 11 czerwca, (tak jak deklaracja 11 czerwca 1878 r.) – wydanie Nowego Testamentu Delitzscha w języku hebrajski. Żydzi mogli w języku hebrajskim czytać Nowy Testament aby poznawali Jezusa, aby ślepota z ich oczu mogła ustępować. Dzisiaj jaka zmiana nastała w nastawieniu Żydów do Jezusa. Przed tą datą 11 czerwca 1878 Żyd nie śmiał wymówić słowo Jezus to byłaby dla niego hańba wymówić Jezus. A dziś przeciętny Żyd (którzy jeszcze nie wierzy w Jezusa-Mesjasza) mówi: Jezus to wybitny Izraelita, my się nim szczycimy. O Jezusie na uniwersytecie jerozolimskim jest w historii: Wybitny Izraelita Jezusa. To co było dla nich przekleństwem, aby wymówić słowo Jezus to nie tylko, że mamy Żydów wierzących w Jezusa jako Mesjasza, nie tylko ortodoksów co wierzą, że przyjdzie Mesjasz, ale przeciętny Żyd widzi Jezusa jako wybitnego męża w narodzie żydowskim, nie wstydzi się imienia Jezus tylko chwali się. To jeżeli druga część czasu i tak historia dała dowód prawdziwość tego [1845 lat – proroctwo pana: dom wasz zostanie pusty…] i wypełnia się 1845 wiosna 1878 kongres narodów w Berlinie i Nowy Testament Delitzscha. Pierwsza część czasu musiała być tej samej długość. Te trzy proroctwa: Izajasza, Jeremiasza, Zachariasza – dwójnasób, dwie części czasu. Jeżeli druga od słów Pana: dom zostanie pusty… Kongres berliński, NT Delitzscha, łaska Boża wraca do Izraela. To cofnijmy się od 11 nisan 33 r. n.e. – 1845 lat = początek czasu łaski Bożej dla Izraela. Kiedy się cofniemy to mamy 10 nisan 1813 r. p.n.e. wydarzenie kiedy Jakub błogosławi dwunastu synom przy swej śmierci. 12 synów Jakuba – początek Izraela, narodu izraelskiego. Jakub – ostatni patriarcha umiera i od dwunastu synów Jakuba mamy 12 pokoleń Izraela. Czyli od 10 nisana 1813 p.n.e. rozpoczęła się łaska Boża dla narodu żydowskiego 1845 lat i skończyła się gdy Pan wjechał jako król … [dziś chciałem was zgromadzić… oto wam dom wasz zostaje pusty…]

Jak to wygląda w wypadku brata Rice’a? Tą drugą część bierze. Tych 1845 lat czasu niełaski. No bo to jest od słów Pana i tego nie może zaprzeczyć, no ale nie mieści mu się w skróconej o 170 lat chronologii początek tej Boskiej łaski dla Izraela przy śmierci Jakuba. Bo jeżeli 170 lat skraca chronologię to zamiast śmierci Jakuba, a Jakub żył 147 lat, a tu jest 170 lat jego krótsza chronologia. To 170 odjąć 147 (długość życia Jakuba) to mamy różnicę 23. 23 lata przed narodzeniem się Jakuba miałaby się rozpocząć łaska dla Żydów. Jak jeszcze Jakuba nie było przy życiu, Ojca narodu izraelskiego. Te trzy proroctwa, jakie Pan dał o Izraelu: Izajasz, Jeremiasz, Zachariasz, one obalają chronologię Rice’a. Druga część w porządku, ale ta pierwsza część upada. Gdy Jakub umiera dopiero kończy się wiek patriarchów i od 12 synów rozpoczyna wiek żydowski. Rozważyliśmy dwa ważne dowody biblijne przeciwko chronologii Rice’a:

-gwarancja; Boska odpowiedź dana Abrahamowi (3 zwierzęta i ptaki) od przymierza z Abrahamem do 18 kwietnia 1916 r. gdy ostatni członek kościoła opuścił Egipt czyli świat, ta klasa jest gwarancją dla wszystkich = Abrahamie, spokojnie spoczywaj jako członek klasy proroków, bo najważniejsza klasa, kościół, ostatni członek tej klasy opuści Babilon/Egipt 18 kwietnia 1916 r. na mocy tej klasy będziecie mieli lepsze zmartwychwstanie, tak jak mówi Pan słowami apostoła Pawła w Liście do Żydów 11 rozdziale:

Heb 11:39-40 bg „(39) A ci wszyscy [wodzowie klasy proroków] świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy. [wśród nich i Abraham] (40) Przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni [prorocy] bez nas [kościoła] nie stali się doskonałymi.”

Gwarancją dla Abrahama, że odziedziczy ziemię, bo najważniejsza klasa nasienia Abrahamowego jest kościół i na mocy klasy Kościoła, a ostatni opuścił Babilon 15 nisan/18 kwietnia 1916 r., jest obietnicą, że prorocy otrzymają lepsze zmartwychwstanie dzięki klasie kościoła.

No i drugie obalenie chronologii Rice’a to są trzy proroctwa o dwójnasobie Izraela (Izajasza, Jeremiasza, Zachariasza) – okres łaski (10 nisan 33 – 10 nisan 1878), okres niełaski (tak samo długi). Pierwsza część okresu niełaski u Rice’a rozpoczął się 23 lata przed narodzeniem się Jakuba. Rozważyliśmy tylko dwa z dwunastu dowodów, które obalają nam kombinacje chronologii br. Rice’a. Chwalimy Boga, że chronologia jaką Pan dał podana nam przez wiernego sługę Brata Russella te dwa dowody tak dobitnie, jak Bóg dał Abrahamowi gwarancję i o Izraelu dwójnasobie. Więc stójmy wiernie i mocno w chronologii jak Pan nam podał przez brata Russella skorygowaną przez br. Johnsona. Będzie nam Bóg błogosławił dozwoli do zwycięstwa i chwały Królestwa, czego wam wszystkim życzę i na tym kończę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *