Całkowite obalenie błędu kalwinizmu

Jan Kalwin, główny ideolog poglądu mówiące, że część osób jest predestynowana do zbawienia, a część do potępienia.

Jeśli chodzi o kalwinizm, ograniczający Boską miłość, okup Chrystusa i dzieło Ducha tylko do zbawienia wybranych, podamy dowody, że Boska miłość, okup Chrystusa i dzieło Ducha w celu zbawienia są przeznaczone dla całej rodziny ludzkiej: (1) Boska miłość i możliwość dla każdego w celu zbawienia; (2) śmierć Jezusa za każdego w celu zbawienia; oraz (3) dzieło Ducha dla każdego w celu zbawienia. Wiele wersetów potwierdza te trzy twierdzenia. Przyjrzyjmy się pokrótce głównym z nich w każdym z tych trzech punktów: (1) Boska miłość i możliwość dla każdego w celu zbawienia. Bóg tak umiłował świat, że dla jego zbawienia dał Swego Syna (Jana 3:16,17). Swą miłość do ludzkości okazuje przez oddanie Chrystusa, by umarł za niepobożnych (Rzym. 5:6-8). Jego miłość do świata sprawia, że postanawia zbawić wszystkich ludzi z Adamowego wyroku i doprowadzić ich do dokładnego poznania prawdy (1 Tym. 2:4). Z powodu Swej miłości jest On zatem Zbawicielem wszystkich ludzi od tego wyroku (1 Tym. 4:10). Jego miłość jest łaską Boga, która „się okazała, niosąc zbawienie wszystkim ludziom” (Tyt. 2:11; w cudzysłowie podaliśmy dosłowne tłumaczenie). Jego miłość do wszystkich w celu zbawienia wyraziła się w oddaniu Chrystusa, by umarł za rodzaj ludzki, jak czytamy w Tyt. 3:4: Okazała się dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, do człowieka. Te i liczne inne wersety z pewnością uczą o tym, że Bóg miłuje wszystkich ludzi w celu zbawienia i umożliwia je.

(2) A teraz kilka wersetów dowodzących, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi w celu zbawienia: Śmierć naszego Pana za cały ród grzeszników jest bardzo obrazowo i proroczo opisana w Iz. 53:4-12. Jest On Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata [grzech Adama, w którym udział ma cała ludzkość] (Jana 1:29). Jezus powiedział, że jeśli zostanie przybity do krzyża za grzech człowieka, pociągnie do Siebie wszystkich ludzi (Jana 12:32,33). Jak grzech i nieposłuszeństwo Adama na wszystkich ludzi sprowadziły grzech i śmierć, tak posłuszeństwo i sprawiedliwość Chrystusa przyniesie zniesienie tego grzechu i śmierci, by wszystkim umożliwić zdobycie prawa do życia (Rzym. 5:18,19). Okup Jezusa został złożony za wszystkich ludzi, co czyni Go Pośrednikiem dla wszystkich (1 Tym. 2:5,6). Dzięki Boskiej miłości, łasce, skosztował śmierci za każdego człowieka i w tym celu musiał stać się równoważną ceną za Adama (Żyd. 2:7-9). Jest zadośćuczynieniem wobec Boskiej sprawiedliwości, nie tylko za grzechy Kościoła, lecz także świata (1 Jana 2:2).

(3) W wyniku Boskiej miłości, która dała Chrystusa na okup za wszystkich ludzi, oraz śmierci Chrystusa za wszystkich, dzieło Ducha w celu zbawienia obejmie w Tysiącleciu bez wyjątku wszystkich niewybranych z rodzaju Adama, tak jak teraz obejmuje wybranych. Myśl ta jest treścią naprawdę bardzo wielu wersetów, z których przytoczymy stosunkowo niewiele: Wykonując tysiącletnie dzieło Ducha, Chrystus, jako Nasienie Abrahama, będzie błogosławił dla celów zbawienia wszystkie rodziny, rodzaje i narody ziemi (1 Moj. 12:3; 18:18; 22:18; Gal. 3:16,29). Na prośbę Chrystusa Bóg da Mu w Tysiącleciu narody i krańce ziemi [cały rodzaj ludzki] jako Jego dziedzictwo i własność (Ps. 2:8). Wszystkie krańce ziemi, wszystkie rodziny narodów oraz wszyscy zstępujący w proch [wszyscy umarli w Adamie] zwrócą się do Pana, będą Go czcić i kłaniać się przed Nim (22:28-30). Bóg stworzył wszystkie narody, a niektóre już nie istnieją; także i one będą w Tysiącleciu czcić i wielbić Jego (86:9). Bóg wszystkim objawi Swój plan i zrozumie go cały świat (98:2,3). Wszystkie narody staną się częścią Królestwa Bożego (Iz. 2:2), ponieważ poznanie Boga będzie głębokie jak morze i powszechne, a wszystkie narody będą szukać Chrystusa (11:9,10). Królestwo zniszczy każdy skutek klątwy i zadowoli wszystkich, choć niektórych tylko na pewien czas (25:6-9). Wszyscy niewybrani, nieznający Boskiej prawdy, wyraźnie ją zrozumieją (29:18,24). Wszystkie ślepe oczy i głuche uszy zrozumienia ujrzą i docenią prawdę; okaleczeni moralnie będą robić szybkie postępy na gościńcu Świątobliwości, a odkupieni Pańscy (oddał On Siebie na okup za wszystkich ludzi) powrócą z grobu, by cieszyć się radością Królestwa, a smutek klątwy zostanie usunięty (35:5,6,10). Wszelkie ciało ujrzy [doświadczy] zbawienie z wyroku śmierci, jakiego dokona Bóg (40:5). Wszyscy niewybrani będą pod tak wielkim wrażeniem, że zgodnie z obietnicą potwierdzoną przysięgą przez pewien czas wszyscy będą poświęceni, choć później niektórzy odpadną (45:22,23; Iz. 26:9,10). W wyniku objawienia całemu światu Chrystusa przez Boga wszyscy wyraźnie zrozumieją Boskie dzieło zbawienia (52:10). Od najmniejszego do największego z nich poznają Pana (Jer. 31:34), ponieważ Bóg przygotował zbawienie jako radość dla wszystkich niewybranych, wzbudzając nawet tych z Izraela, którzy upadli w Żydowskim Żniwie (Łuk. 2:10,31-34), ponieważ Jezus – jako prawdziwa światłość – będzie uczył prawdy każdego człowieka, jaki przyszedł na świat (Jana 1:9) – w dniu, gdy ukrzyżowany Jezus pociągnie do Siebie wszystkich ludzi (12:31,32). Z Filip. 2:10,11 (zgodnie z Iz. 45:22,23; Rzym. 14:11) dowiadujemy się, że każde kolano, łącznie z kolanami tych, którzy znajdowali się w stanie śmierci („pod ziemią”), ugnie się przed Jezusem, a każdy język, łącznie z językami tych, którzy znajdowali się w stanie śmierci, wyzna, że Jezus jest Panem. Niektórym w tym życiu, pozostałym w przyszłości Bóg podaje świadectwo Swej miłości do wszystkich, śmierci Chrystusa za wszystkich oraz dzieła Ducha za wszystkich (1 Tym. 2:5,6). Chociaż teraz dzieło Ducha obejmuje tylko wybranych (Joela 2:29), w Wieku Tysiąclecia obejmie ono wszystkich niewybranych (Joela 2:28; Obj. 22:17). Wtedy bowiem Chrystus stanie się Panem, Władcą umarłych (Rzym. 14:9), łącznie z ludami Sodomy, Gomory, miast na równinach oraz ludźmi z dwupokoleniowego południowego królestwa, a także dziesięciopokoleniowego królestwa północy (Ezech. 16:53-63). Tak więc te trzy punkty: (1) Boska miłość do wszystkich, (2) śmierć Chrystusa za wszystkich oraz (3) dzieło Ducha dla wszystkich – całkowicie obalają ten błąd kalwinizmu.

Kalwinizm słusznie zaprzecza, że jak dotąd dla celów zbawienia z okupu skorzystali niewybrani, twierdząc, że dotychczas działa jedynie zbawienie z wyboru. Biblia i fakty potwierdzają bowiem, że ogromna większość ludzkiej rodziny, ściśle mówiąc niewybrani, jak dotąd nie skorzystała z okupu, tj. ze sposobności dostąpienia zbawienia, na przykład poganie oraz wielu w chrześcijaństwie, zwiedzionych poważnymi błędami. Kalwinizm błądzi jednak zaprzeczając, że niewybrani kiedykolwiek skorzystają z okupu dla celów zbawienia. Biblia uczy bowiem, że celem Królestwa Tysiąclecia jest błogosławienie korzyściami okupu wszystkich niewybranych, udzielając im sposobności uzyskania wiecznego zbawienia na podanych przez Boga warunkach.

_____
Źródło: Paul S.L. Johnson, „Chrystus – Duch – Przymierza”, s. 197-200

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *