Boski plan zbawienia człowieka

Przypominamy dziś wykład wygłoszony przez Adama Urbana, mówcę Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania”. Poniżej streszczenie, zapraszamy jednak wszystkich do samodzielnego przesłuchania.


Człowiek stworzony inaczej niż materia nieożywiona, która posłuszna prawom natury [także stworzonym przez Boga], nie może działać inaczej. Jesteśmy stworzeniami o wolnej woli, a Bóg chce byśmy działali zgodnie z Jego zasadami z wyboru, a nie z konieczności.

Próba w Edenie – człowiek upada głównie z powodu braku doświadczenia z grzechem i jego skutkami.

METODY POZNAWCZE

intuicja – w doskonałym stopniu właściwa jedynie Bogu
pouczenie – tylko ta dostępna wobec Adam
demonstracja – wtedy niemożliwa
doświadczenie – najlepsza, lecz zwykle długa i bolesna

Od samego początku nadzieja dla ludzkości:
zapowiedź zniszczenia szatana i jego wpływu przez nasienie niewiasty (1Moj.3:15)
okrycie nagości grzechu Adama i Ewy skórami zwierząt, a nie liśćmi figowymi zdobytymi ich własnym wysiłkiem (1Moj.3:7,21).

DLACZEGO SKÓRY ZWIERZĄT?
Boska zasada sprawiedliwości mówi „oko za oko, duszę za duszę” (2Moj.21:23,24).
Zrównoważenie grzechu Adama i odzyskanie dla niego utraconego przez niego życia mogło odbyć się jedynie przez oddanie życia, i to takiego samego – doskonałego życia ludzkiego. Dlatego nie mógł tego uczynić nikt z rodziny ludzkiej, bo wszyscy są dłużnikami i przestępcami prawa Bożego: wszyscy zgrzeszyli (Rzym.5:12).

Liście figowe [własne wysiłki usprawiedliwienia się przed Bogiem] nie mogły być więc uznane przez Boga, lecz jedynie takie okrycie, które oznaczało uprzednie przelanie krwi i oddanie życia (Żyd.9:22).

KTO NASIENIEM NIEWIASTY?
Oczywiście potomkowie Abrahama, któremu pierwotna zapowiedź wobec Adama została powtórzona w formie obietnicy, już bardziej szczegółowo (rozmnożę nasienie twoje … i błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi – 1Moj.22:16-18). Dlatego działalność Jezusa ograniczona tylko do Żydów.

Lecz Żydzi niegotowi na przyjęcie oferty zostania nasieniem, przez które w przyszłości miał być błogosławiony świat; spodziewali się natychmiastowego wywyższenia swego narodu i pierwszoplanowej pozycji na świecie. Nie poznali „czasu nawiedzenia swego” i dlatego odrzuceni – „pusty dom” – Mat.23:37,38.

Oferta członkostwa w nasieniu rozszerzona na pogan, począwszy od Korneliusza – 3,5 roku po śmierci Jezusa (Dz.Ap.10; 13:46).

Od tej chwili nasienie Abrahama to wszyscy posiadający wiarę jak on – nasienie duchowe (Gal.3:27-29); pogańskie gałęzie wszczepione do korzenia drzewa Abrahama (Rzym.11:7,17-21).

Jak dotąd,
BÓG NIGDY NIE CHCIAŁ ZBAWIĆ ANI NAWRÓCIĆ CAŁEGO ŚWIATA,
A JEDYNIE WYBRAĆ Z NIEGO NASIENIE,
przez które w przyszłości będzie błogosławił świat

Dz.Ap. 15:14-17: Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni;

DLATEGO:

  • Jezus celowo używał przypowieści, porównań i trudnego języka, by nie pociągnąć wszystkich (Mat.13:9,10,13-15)
  • Jezus modlił się nie za całym światem, lecz jedynie za Swoim ludem (Jan 17:9)
  • Jezus mówił o dwóch klasach owiec, zbawianych w dwóch różnych okresach (Jan 10:16)
  • Apostołowie odróżniali swoje zbawienie od zbawienia świata (1Jan 2:2; Rzym. 8:19-23)

Lecz po zakończeniu wyboru tej klasy kolej na świat, by słowa Jana Chrzciciela Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata czy fragment modlitwy Przyjdź królestwo twoje... mogły się spełnić. Jezus umarł bowiem za każdego z nas i każdy kiedyś dowie się o tym – oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat (Jan 1:9).

Czas ten jest bardzo bliski, czego dowodem rosnący niepokój i ucisk, który zgodnie z zapowiedzią Biblii poprzez wojny, rewolucje i anarchię usunie obecny porządek rzeczy (Dan.12:1; Mat.24:32-39; Łuk.21:25-33) – w jego władzach religijnych (niebiosach) i świeckich (ziemi), wprowadzając zupełnie nowe niebiosa i ziemię – 2Ptr 3:13.

Nic z obecnego porządku (religijnego ani świeckiego) nie przejdzie do Królestwa Boga (wizja Daniela o posągu 2:32-35; słowa Jezusa o winie i szacie – Mat.9:16,17).

Już niebawem wszyscy, co są w grobach usłyszą głos Jego (Jan 5:28,29) – nasienie wybrane w tym życiu powstanie do życia i roli błogosławienia pod Jezusem reszty świata, który wtedy stanie na sądzie = próbie uzyskania wiecznego życia, a nie wysłuchania wyroku.

Po podniesieniu do utraconej ludzkiej doskonałości, jaką początkowo posiadał Adam, każdy indywidualnie stanie na własnej próbie życia i śmierci, lecz już nie tylko pouczony o grzechu i jego skutkach, lecz mający za sobą długie lata bolesnych z nimi doświadczeń, co najlepiej przygotuje ludzkość do właściwego wyboru. Wtedy – pod Nowym Przymierzem zawartym z ludzkością – każdy grzesznik umrze za własne grzechy (Jer.31:29-34), lecz wszyscy posłuszni Bogu będą cieszyć się wiecznym życiem na doskonałej ziemi (Obj 21:1-5).

1 thought on “Boski plan zbawienia człowieka”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.